Aktuelle artikler

JORDEN - VAKREST

Onsdag, 16. februar 2022


Kommentar av Aage Samuelsen 

Fra Vekkeropet nr. 6 – Juni/juli 1982  Sett fra rommet

Vi har hentet dette bildet fra VG – om Guds skaperverk som er i full overensstemmelse med det som står i 1. Mos. 1, 31: «Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt.» 

Vitenskapens tøv om at det finnes liv på andre kloder, ja hele utviklingslæren, er i grunnen et utslag av sin vantro over alt det Gud har gjort.  Men Paulus sier i 1. Kor.: «Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til en dårskap?»  I Rom. 1, 25 står det om «Mennesket som har byttet bort Guds sannhet med løgn!»  Men en dag vil de bli stillet åsyn til åsyn med sannheten, men da er det for sent.  

I 2. Kor. 4, 4 sier Paulus: «Denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, for at lyset fra evangeliet ikke skulle skinne inn i deres hjerter.» 

Når vitenskapen fabler om at det har vært liv på jorden i millioner av år, er det til og med kristne som tror denne løgnen.Jorden har kun eksistert i 6 000 år.  Det finnes ikke fnugg av liv på en eneste planet, av de myriader av planeter i himmelrommet.

 Les også artikkelen:  ARME JORD - HVOR BÆRER DET, her ....

ARME JORD - HVOR BÆRER DET ...

Vi løfter frem igjen denne artikkelen som vi publiserte den 16. februar i fjor, 8 dager før Russland invaderte Ukraina.

Onsdag, 16. februar 2022 

Av AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet nr. 6 juni/juli 1984

Når jeg leser om de hellige menn som fra Gud mottok syner og åpenbaringer, om hvordan det ville gå med jorden og menneskene på den, og de frembar budskapet for folkemassene med fare for sitt eget liv, er det interessant å leve i dag og se at det har gått nøyaktig som disse hellige menn har sagt for flere tusen år siden.

Det er ingen mulighet for den som står utenfor å forstå det som skjer, det kan bare åpenbares ved den Hellige Ånd.  Gang på gang har Gud oppreist vitner som ikke tar hensyn hverken til seg selv eller andre, for å bringe frem for menneskene det Gud har lagt på deres hjerte.  De lar seg ikke kjøpe, hverken med smiger, hensyn eller gaver, for de vet at denne verden er dødsdømt.

De vet at det ikke fines fred for den ugudelige.  De faller ikke for sentimentale følelser, heller ikke for noen form for hat eller trusler.  Likesom hvert land har sine ambassadører og utsendinger, har Guds rike også sine ambassadører og utsendinger, som har til oppgave å tilfredsstille sin Herre og Mester.  Den tilstand verden befinner seg i nå er bare begynnelsen til noe verre.  Folk skal falle i avmakt for det som skal komme over jorderiket. Vr vakre planet

Jeg har mange ganger blitt spurt: «Kan ikke Gud stoppe dette?  Han har jo all makt.»  Men Gud har ingen makt over menneskene FØR de selv gir ham den makten.  Og de er selv skyld i den forferdelige tilstand verden nå er i.  I den politiske verden bygger hatets demon opp en mur mellom menneskene.  Hvert parti med sine gullkantede løfter har gang på gang vist seg å være falskt glimmer som igjen utvikler enda større problemer og hat.

Verden er full av byller og sår som aldri kan leges.  Gudsfornektere, fritenkere og religiøse fanatikere har storomsetning på sine verdiløse fraser i en fortvilet verden.  Sykehusene har ikke plass til alle de syke.  Legene er overarbeidet.  Narkotika, alkohol og forbrytelser av alle slag ryster land etter land.  Kirker og menigheter finner på all slags surrogat for å tiltrekke seg menneskenes oppmerksomhet.  Jorden er som en hengekøye.  Artikkelen fortsetter på neste side ....

MENNESKENES MAKTBEGJÆR

Tirsdag, 14. desember 2021

Svært aktuell artikkel av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 9 – 1984

Jesus Kristus er den sammeHISTORIEN ER FULL AV MAKTSYKE PERSONER SOM DREVET AV SATAN HAR STYRT HELE NASJONER I AVGRUNNEN. 

Det heter i Fader Vår: «DITT ER RIKET, MAKTEN OG ÆREN I ALL EVIGHET.»  Men fra syndefallet, og inntil dags dato, har menneskene bevist at deres maktbegjær gang på gang har ført verden til kanten av stupet.  Og på grunn av ideologier og maktsyke tyranner har millioner på millioner av menneskelig blitt utslettet.  Man skulle jo tro at menneskene en gang ville lære, men dessverre.  I sin streben etter makt i verden er alle hensyn skjøvet til side.  Ja, også innen de religiøse rekker utfoldes maktbegjær – uten hensyn. 

Men det de fleste ikke tar med i betraktning, i slike maktutfoldelser, er at det er djevelens hat til Guds skapninger som til alle tider skånselsløst har drevet sitt kyniske spill med menneskene.  De vil ikke erkjenne at det finnes en Gud som kaller på menneskene fra solens oppgang og til dens nedgang.  De vil ikke erkjenne at det er Satans åndehær i himmelrommet som har et eneste mål, nemlig å ødelegge hele verden.  Djevelen vet at han har tapt.  Han kan aldri komme tilbake til himmelen hvorfra han ble styrtet ned.

Vi kan se innen politikken hvordan kampen om makten tiltar mer og mer, og hvordan de skjerper sine våpen og midler for å erobre land etter land.  De fremste statsmenn i verden skjelver av frykt for det som kommer over jorderiket når hav og brenninger bruser, og hatets demon pisker opp hatet dem imellom.  Aldri før har verden vært vitne til et slikt hat som utspilles like for våre øyne. 

Tilstanden i verden i dag er lik tilstanden som var på jorden før vannflommen på Noas tid.  Det måtte gå som det gjorde den gang, hvor hele menneskeheten gikk til grunne.  Kun åtte sjeler ble reddet.  Hatet, hesligheten og umoralen var så grenseløs at skriket fra jorden nådde opp til Gud.  Slik er det også nå.  Hver dag og hver time som går viser oss at det finnes ingen redning for menneskeheten.  Det er ingen vei tilbake, syndens mål er snart fullt.  Denne verden er spart til ilden.  Universet og elementene skal komme i brann.  Artikkelen fortsetter på neste side ....

FORDI I IKKE ER AV DENNE VERDEN - JOH. 15, 19

Tirsdag, 1. februar 2022 

Av AAGE SAMUELSEN

Artikkelen ble skrevet den 21. august 1987 og sendt avisene.Broder Aage p mte

Gang på gang advarte Jesus sine disipler mot det som ville møte dem av ufattelige lidelser, prøvelser og hat, fra en verden som tilhørte denne verdens fyrste; Satan.

Og da han sa at de ville møte forfølgelse og hat fra sine egne, ja de ville endog bli drept for Jesu navns skyld, så skulle en nesten tenke at de skyndsomt ville forlate ham for godt med det fremtidsperspektiv som ville møte dem.  Men det var bare én som forrådte ham, og merkelig nok for pengenes skyld, det var han som ble kalt forræderen Judas. 

Under den kampen jeg de siste tre år har vært oppe i har jeg sett hatets demon i full utfoldelse gjøre seg gjeldende på alle fronter, og i en tro kopi av det disiplene opplevde og som Jesus forutsa: «I SKAL HATES AV ALLE FOR MITT NAVNS SKYLD.»  En får mer og mer merke at verden er delt i to.  Den ugjenfødte på den ene side, og den gjenfødte på den annen. «VAR I AV VERDEN», sa Jesus, «DA VILDE VERDEN ELSKE SITT EGET, MEN FORDI I IKKE ER AV DENNE VERDEN HATER VERDEN EDER.»  Det er mørket og hatet på den ene siden, guddommelig kjærlighet og lyset på den annen. 

Faktum er at jeg har møtt større forståelse av dem som ikke kaller seg kristne enn av dem som kaller seg det, men ikke er det.  De har «GUDFRYKTIGHETENS SKINN, MEN FORNEKTER DENS KRAFT.»  2. Tim. 3, 5.  Den religiøse hopen som bærer Antikrists ånd inni seg infiltrerer mer og mer inn i samfunnsordninger – på alle områder – for å stenge veien og hindre, manipulere og oppvigle dem som ikke har åndelig forstand, og mot dem som tror på noe annet enn det makkverket av religiøst oppkok som den religiøse massen – ledet av religiøse villedere – er foregangsmenn for.  Derfor advarer skriften oss mot å tro på enhver ånd som forsøker å forføre folket.   Les videre på neste side ...

HVORDAN HAR DET VÆRT Å VÆRE PREDIKANT?

aage1Lørdag, 11. desember 2021

HVORDAN HAR DET VÆRT Å VÆRE PREDIKANT?

Fra boken: Levende kristendom – død religion

Av AAGE SAMUELSEN

Jeg har blitt spurt utallige ganger, fra mange hold: «Hvordan har det vært å være predikant?» 
Og jeg har svart: «Dersom jeg hadde visst hva jeg skulle gjennomgå før jeg ble predikant, hadde jeg aldri våget det.»

Jeg hadde ikke vært predikant så lenge før Gud begynte å vise meg i syner og åpenbaringer hva som ville møte meg i min kamp for sjelers frelse.  Jeg så forstandere og predikanter som ville fjerne meg, men når jeg møtte dem smilte de meg opp i ansiktet og sa (som de pleier å si): «Det var gildt å se deg broder Aage.»  Jeg gikk og håpet at det ikke var sant, men gang på gang skjedde nøyaktig det jeg så. 

Etter som årene gikk og Herren var med, vokste også sjalusien og motstanden.  Jeg visste også på forhånd at det ville komme til et brudd med Pinsebevegelsen på grunn av bunn falske og hatske brødres dobbeltspill.  Også det håpet jeg ikke ville skje, fordi mitt hjerte var hos Pinsebevegelsen.  Det er forferdelig å oppdage av de som går for å være åndelige veiledere, egentlig er kjødelige vill-ledere!

Innfor den levende Gud visste jeg at jeg levde et rent liv.  Jeg kunne aldri tenke meg at de som var mye eldre enn meg, og høyt oppe i toppen, kunne leve et slikt skittent liv som de gjorde, med falskhet og intrigespill hvor løgn og bedrag og mye annet som jeg ikke skal nevne her florete iblant dem.  Hvis alle medlemmene i Pinsebevegelsen hadde visst hva som skjedde bak den religiøse masken, ville aldri min utmeldelse derfra skjedd.  Men ledernes hat, misunnelse og sjalusi var så stor at den besmittet alle, og det dannet seg en isfront imot meg. 

Da jeg gikk ut av Pinsebevegelsen og startet Maran Ata økte hatet til det grenseløse.  Familie etter familie som våget å stå ved min side ble gjenstand for hån, forakt og spott, ja til og med overfall av den religiøse hopen.  Pinsevennene støtte ut sine medlemmer som våget å sympatisere med meg.  De ble mobbet, og ungdommer som ble frelst ble utsatt for sjeleterror fra de kristne.  Jeg kunne ta frem groteske tilfeller av ren og skjær forfølgelse fra de som kaller seg frelst.  Dette hatet åt seg også inn blant de verdslige, så de som våget å gå på mine møter ble overfalt og fikk kastet sten, råtne egg osv. etter seg.

I hjem etter hjem blant pinsevennene ble Bibelen lagt til side og byttet ut med sladder og baktalelse rundt kaffebordet, men på søndagene sang de: «Jeg vil elske det eldgamle kors.»  Pinseungdommen ble opplært til å hate Maran Ata, ja endog den dag i dag sitter hatet der, og det blir sendt ut advarsler mot å søke kontakt med mine møter. 

Gud har på en forunderlig måte hjulpet meg gjennom denne grusomme sjeleterror, fra dem som taler med to tunger.  Med den ene tunge priser de Jesus og med den andre forbanner de dem som ikke underlegger seg deres kjødelige og sataniske makt.  Den himmelropende synd de i årevis har begått, og som de enda ikke har bedt om tilgivelse for, langt mindre bedt meg offentlig om tilgivelse, vil møte dem igjen på dommens dag.  Artikkelen fortsetter på neste side ...

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme