Aktuelle artikler

HVORFOR RASER SATAN MOT HELBREDELSE VED BØNN?

Torsdag, 10. juni 2021

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 10/1982

Det er spesielt tre grunner hvorfor Satan raser mot dem som ber for syke:

1.     Fordi det er en åpen krigserklæring mot Satans ødeleggelsesverk mot menneskeheten.  Gjennom sykdom følger fortvilelse, sorg, lidelse og død og deretter anklager mot Gud.  Og aldri i historien har sykdomsmaktene hatt så fritt spillerom som i dag.  Sykehus og hospitaler er overfylte, og nye ukjente sykdommer dukker stadig opp.  Legene står maktesløse, mens de i fortvilelse spør: Hva skal vi gjøre?

Hva er så årsaken til alt dette?  Noen mener det er forurensning i luften.  Andre mener det er feilernæring, og helsekosten har aldri vært så populær som nu.  Men menneskene vil ikke tro at det er Satan og hans åndehærs raseri mot Guds skaperverk – mennesket.

2.     Satan vet at han har liten tid, og gjør alt det han kan for å vende menneskets hjerte bort fra ham som kom for å ødelegge alle djevelens gjerninger.

Det legemet som skulle være et tempel for Gud er ved feil og vantro forkynnelse, gjennom vantro predikanter, blitt et tempel for sykdomsmakter og giftige medisiner som bryter Guds tempel sakte, men sikkert, ned i fullstendig ødeleggelse.  Predikanter av alle slag hyller legevitenskapen og anbefaler heller å søke lege enn å gjøre som Jesus sa til sine vitner: «KAST UT DEMONER, OG HELBRED DE SYKE!»  Hvorfor gjør de det?  Fordi de tror mer på hva Satan sier enn på det Jesus har befalt.Jesus helbreder 1

3.     Når Jesus reiser opp vitner og gir dem kraft til å kaste ut demoner og helbrede all slags sykdom, reiser Satan og hans demonhær seg i et glødende hat og raseri, sammen med vantro predikanter, og fører en nådeløs krig mot slike vitner.

Gud har sine vitner over hele jorden som han salver med den Hellige Ånds kraft og myndighet, som står ferdig til å revolusjonere verden med en mirakelvekkelse verden aldri har sett maken til.  Det er Guds atomkraft mot Satans åndehær i himmelrommet.  Og dette blir vitner som ikke soler seg i vekkelsen, og setter seg på en høy pidestall, men som er villig til å ofre endog sitt liv i kampen for å redde mennesker, og som ved troens forkynnelse gir barna brød i stedet for stener.

Gud har forlatt kirker og menighetsorganisasjoner fordi de tramper på Jesu Kristi befaling om å kaste ut demoner og helbrede alle slags sykdommer.  Verden trenger å få se evangelisk kraft i full aksjon, og predikanter som hengir seg helt i tjenesten, uten hensyn til religiøse organisasjoner og religiøse ledere som spyr ut løgn og alskens djevelskap mot dem som våger å tro på, og praktisere, troens budskap.  Det er i ferd med å skje noe som verden aldri har sett maken til.

Jesus kommer ikke for å hente en defekt menighet, men en menighet som er fullt ut restaurert ved den Hellige Ånds kraft både til ånd, til sjel og til legeme, templet hvor Jesus sitter på hjertets trone.  Gud selv vil lukke munnen på alle fiender av befrielsesbudskapet.  Deres religiøse gudstjenester vil like for folkenes øyne falle sammen som korthus, og bli til latter for offentligheten.  Deres raseriutbrudd, med klage og skrik, vil drukne i høye jubelrop fra mennesker som Jesus helbreder fra døvstumme ånder, fra blinde, halte, lamme og alle slags sykdommer.  Fra dem som blir reist opp fra dødsleiet, og fra dem som hopper ut av rullestoler.

Og jeg tror som det står om i Apostlenes gjerninger at mange av prestene vil komme til troen.

Dette er ikke ønskedrømmer, men det er allerede i ferd med å skje.  Det kommer ingen atomkrig før alt dette skjer.  Det er Herren, som ved sin allmaktshånd, setter sitt tempel i stand, så han kan fylle det med sin guddommelige herlighet.  Og likeså hurtig som forandringen kom på pinsefestens dag, likeså hurtig vil forandringen skje med hans menighet før han kommer med hele sin engleskare og henter sin elskede brud. AMEN!

 

STATSKIRKENS FALSKE LÆRE

Torsdag, 11. mars 2021 

Av Aage Samuelsen

VEKKEROPET APRIL 1979

KirkebyggDet er kanskje de som mener at mine angrep på Statskirken (fra 2012 kalt den Den norske Kirke, red.anm.) kan bli i drøyeste laget, og at det kan stilles det spørsmål: Skal vi ikke elske alle?

Jo, men her er det ikke snakk om individet, men om mennesker i evighetsperspektiv, som er ledet av enten den onde makt eller den gode. Det er en kamp mellom Gud og Satan om menneskesjeler som går i mot en evighet med to alternativer: Himmel eller helvete!  Derfor burde enhver forstå at det er en satanisk makt som gjør alt hva den kan for å avlede mennesker fra Gud, med alle tenkelige og utenkelige midler, og hva skulle da være nærmest enn å lage et evangelium som har en stor likhet med det sanne evangelium?   Jeg ser det som min plikt, i lys av det ord Gud har gitt meg, å bekjempe dette falske evangelium med alle mulige midler, uten hensyn.

Jeg har mange ganger omtalt den lutherske lære som meget farlig.  Og den faller så lett inn i den menneskelige tankebane, og tiltaler også fornuften uten å støte an på den falne adamittiske ånd.  Den lutherske lære sier rett ut at et menneske blir «podet inn i Gud», altså født på ny ved bestenkelsen som spedbarn.  Dette er jo en Satans lære, som fører mennesker til fortapelse.  Det er hårde ord, men allikevel sant.  Det er millioner på millioner i fortapelsen i dag ved denne lutherske falsklære.

Jeg vil spørre: Dersom et menneske blir født på ny ved barnebestenkelsen, ble da Israel en nasjon eller en menighet etter at de gikk gjennom det Røde Hav, eller før? Kan en mor vaske sitt barn før det blir født?  Dersom vi skal begraves med Kristus, så må vi begraves ved dåpen (neddykkelsen) etter at vi er kommet til troen.  Altså skjer det et under før vi blir begravet, nemlig en omvendelse til tro på evangeliet, og derved en lydighetshandling til en god samvittighetspakt med Gud.  Altså en handling ut ifra en bevisst tilstand, og ikke et spedbarns ubevisste uskyldighetstilstand som det den statskirkelige falsklære forfekter.

Heller ikke kan medlemmer i familien være ansvarlig for et medlems frelse, som det fadderne – som selv er ugudelige, og ikke kjenner Gud i det hele tatt – blir pålagt.  I Luthers lære ser vi gjenskinnet av Den katolske kirkes djevelske lære. Derfor er det om å gjøre å advare kraftig imot en slik lære. kirkens prelater

Så kan vi ta konfirmasjonen, som er en frelsesakt etter statskirkens falsklære.  Konfirmasjon kommer fra det latinske ordet «Confirmare» som betyr «bekrefte».  Her lærer Statskirken at de får ta del i den Hellige Ånd i konfirmasjonen, og skal da være en erstatning for den bibelske åndsdåp etter mønster av Ap. gj. 2.  Her ser vi hvor forferdelig denne lære er, som har fanget 90 % av den norske befolkning. Dette godtar til og med de såkalte frie menigheter, og har endog gått i fellesskap med.

Dersom du et eneste sekund hadde kunnet se inn i avgrunnen, i en evig fortapelse, ville du sett de millioner på millioner som har gått fortapt på grunn av en slik djevelsk lære.  Da ville også du ha skjerpet din motstand mot det statskirkelige falsklæresystem.  Når det står at du skal elske endog dine fiender, så står det ikke at du skal elske dem til fortapelse, men til frelse.  Det advares sterkt i Guds ord mot å tolerere falsklære, du skal ikke engang ønske dem velkommen i ditt hus.  Og det er en farlig snikende ånd som har fanget de fleste kristne i dag, i en søtsuppe-forkynnelse som gjør at de er fullstendig apatiske i kampen mot den farligste lære vi har i landet: Den lutherske lære!

AVGJØRELSENS TIME SLÅR

Lørdag, 27. februar 2021

En alvorsfull og oppvekkende artikkel av Aage Samuelsen, skrevet og publisert i Vekkeropet, April 1980.  Det Aage her skriver har like høy grad av relevans i dag:

Det gigantiske politiske spillet som nu er i full gang like foran øynene på hele verden er det kun få som forstår rekkevidden og betydningen av.  Men det er ikke mindre enn opptakten til verdens to største begivenheter som nu forestår:

1. Jesu åpenbarelse og gjenkomst for å hente sine hellige hjem.

2. Dyrets maktovertakelse av en fortapt verden, med en terrorbølge fylt av hat som verden aldri har sett maken til.

Dyrets ddsmesseDisse to hendelser er nær forestående.  Derfor, den tid vi nu lever i er ikke en tid der vi kan ta hensyn til tilstivnede, jordbundne og velorganiserte kirkesamfunn, som har bundet Kristusforkynnelsen med kirkeritualets rep.  Det betyr ingenting hva hverken biskoper, prester, pastorer, med all sin fornuft, sier eller gjør imot den vekkelsen som nu bølger over verden, og som feier alle fornufts-begreper til side.

Nu er tiden inne for å forkynne og demonstrere kraftens veldige evangelium, så tusener på tusener kan sankes inn for Guds rike, hvor tusener på tusener av syke av alle slag, blinde, døve, stumme, halte, lamme, spedalske får full helbredelse ved troens evangelium.  Det er tid for hvert eneste vitne, som er løst fra prekesjuke, å bli salvet så mektig av Gud at det evangelium han taler – ved tro på Kristus – strømmer inn i fortvilede hjerter.

Satan vet at han har liten tid, men også vi vet det. Derfor må det et skrik til i fra våre hjerter om en enda større åndsutgytelse enn det som skjedde på pinsefestens dag.

I den vekkelsen blir det ikke tatt det minste hensyn til øverste myndigheter, Helsedirektoratets bestemmelser, eller hva Kristushatere sier eller bestemmer.  For en ekte Israelitt, som lengter tilbake til sitt hjemland, har ingen stengsler noen betydning.  En blekfeit vantro-forkynnelse, mikset opp med en klisset kjærlighetserklæring til alle religiøse vantro-retninger avgår ved døden av pustevanskeligheter i denne mektige åndsutgytelse fra nådens trone. Det er forberedelsen til Brudens himmelfart som nu er i gang, før ragnarokket rammer den arme jord. KARMEL

Norge vil helt sikkert komme inn under Sovjets mektige bjørnelabb, det er derfor ikke tid til å leke kristendom, eller ta vare på religiøse former og skikker.  Når vi ser tydelig og klart konturene av en verdenskatastrofe, som nærmer seg med uhyggelig fart, må det skjerpe oss enn mer til å aktivisere troens evangelium på alle mulige måter.  Vi kommer ganske sikkert til å gå en trengselstid i møte, men Jesus vil gi oss kraft til å holde ut i den kampen vi allerede nu merker.

SEIERDet er ikke snakk om hensyn hverken i øst eller vest, det er krig imot ondskapens åndehær i himmelrommet, men rustningen mot disse hærmaktene finner du i Ef. 6.  Ta dem på deg, det er det som gir oss seier over verden.  Vårt sterkeste våpen: Troen på Kristus – som skal fortære dyret med sin munns ånde!

BLI FYLT AV ÅNDEN! JESUS KOMMER SNART!

 

 

 

MIN KAMP MOT RELIGIØSE DEMONER FORTSETTER

 Tirsdag, 2. mars 2021

AV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 5, 1982. 

Aage festivitetenI de årene jeg har vært predikant har min største kamp for sjelers frelse vært kampen mot den religiøse hopen, som har stått i veien for evangeliets fremme, med et så gedigent intrigespill at til og med Satan står måpende overfor deres råtne spill.

Jesus sier i Joh. 17: «DE ER IKKE AV VERDEN, LIKESOM JEG IKKE ER AV VERDEN».  «VAR I AV VERDEN, DA VILDE VERDEN ELSKE SITT EGET; MEN FORDI I IKKE ER AV VERDEN, MEN JEG HAR UTVALGT EDER AV VERDEN, DERFOR HATER VERDEN EDER».

En har så lett for å si at verden det er dem som ikke tror på evangeliet, men faktum er at de fleste av de som kaller seg frelste tilhører nettopp denne verden.  Derfor har de laget seg et annet evangelium, og derfor har de dannet seg sin egen kirke og sin egen menighet, med hvert sitt forkvaklede syn; som når Gud begynner å virke på sin mektige måte viser seg å være de verste motstanderne av sannhetens budskap.

I alle år, både blant pinsevenner og andre venner og uvenner, som opptrer for offentligheten med sitt fordreide religiøse glis, og hilser hverandre med et «god dag broder» eller «god dag søster», «det var gildt å se deg», står disse ulvene klare til å rive et Herrens vitne i stykker.  Og etterpå, når offeret er fortært, sleiker de seg om kjeften med sine sleipe falske tunger og takker Gud, og forkynner høyt og tydelig: «Gud elsker alle»! (Som er enig med oss). Jesus sa: «SE, JEG SENDER EDER SOM FÅR MIDT IBLANDT ULVER».

Jeg har nyss nu (1982, red.anm.) søkt om konsesjon for nærradio, og alt lå til rette.  Så får jeg høre at konsesjonen er blitt avslått.  Jeg kontaktet departementet, hvor de selvfølgelig unnskyldte seg med at det var bare en viss kvote, og selvfølgelig ville ikke jeg komme med i den kvoten.  Men jeg viste bestemt at det var andre årsaker.  Dette fikk jeg bekreftet gjennom min advokat.  Grunnen var: En såkalt «kristen» gruppe i Kristiansand S hadde, ved telefon og brev til departementet, advart mot å gi konsesjon til meg.  Og dette tok departementet hensyn til, men de hadde ikke regnet med at jeg skulle få greie på grunnen.

MÅTTE IKKE MESSIAS LIDE DETTE

 Langfredag, 10. april 2020

Klippet fra Vekkeropet nr. 3 - mars 1983

En artikkel i serien: HVA SER DU I GUDS ORD?

Av Aage Samuelsen

«Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Luk. 24,26.

Det er fullbrakt
I det virvar av forførende lærdommer som fører menneskene inn i fullstendig forvirring bør det være klart for først og fremst predikanter og eldstebrødre, at det er Satan og hans åndehær som står bak dette spill, for å føre menneskene inn i et evig helvete. 

Jesu død og oppstandelse synes for mange å være betydningsløs, fordi de ikke forstår at hele menneskeslekten er lagt under forbannelsen, i og med det sataniske fallet i Edens have, hvor Satan og hans englehær, ved Adam og Eva, førte hele menneskeslekten inn i en fortapt stilling. 

Det er ikke mulig å føre menneskeheten tilbake til Gud, uten at den som forkynner Guds ord forstår dybdene i Guds forsoningsverk i Kristus.  Gud aksepterer ikke noe annet enn det som skjedde, og som var forutbestemt, - at hans egen sønn, Jesus Kristus, forlot himmelens herlighet og kom ned til denne under forbannelsen menneskeslekt, og tok en tjeners skikkelse på seg, - og måtte bli som et menneske – dog uten synd – for å frelse det som var fortapt. 

Det er å underslå virkeligheten å forkynne en himmel uten et helvete.  Satan vet at han aldri kan komme tilbake til den himmel han forlot, og hans oppgave er å føre hele menneskeslekten bak lyset, ved å underslå sannheten om et evig helvete.  Ellers hadde Jesu gjerning her nede absolutt ingen hensikt.  Alt det tomme sludderet om at det finnes så mange gode mennesker er Satans fordekte løgn.  Paulus sier i Rom 3.12: «Alle er avveket; alle til hope er de blitt uduelige; det finnes ikke nogen som gjør godt, det finnes ikke en eneste.»  Og i Vers 23: «Alle har syndet og fattes Guds ære.» 

Og dersom ikke menneskene blir konfrontert med disse sannheter har Jesu død og oppstandelse ingen hensikt eller virkning. 

Når Jesus kom ned her, så kom han ned som Guds lyteløse lam som bar all verdens synd.  Satan og demonene visste hvem Jesus var, og hvilken oppgave han hadde, derfor skrek de høyt til ham: «Du er kommet for å ødelegge oss før tiden.» Dersom ikke det blir forkynt klart og tydelig har det heller ingen hensikt å fortelle hva Jesus har gjort. 

Det er likeså alvorlig for menneskeheten i dag som det var på Noas tid.  Ingenting kunne forandre på Guds plan, - nemlig å tilintetgjøre alt kjøtt ved vann. Menneskene ville ikke forandre seg, de var selv skyld i ødeleggelsen, hvor millioner på millioner over hele kloden gikk fortapt i vannmassene. 

Vi har den samme tilstand i dag.  De vil ikke la seg frelse.  De vil lage sin egen frelse og så gå sine egne veier, og de er selv skyld i ødeleggelsene som vil ramme jorden i en katastrofe som verden aldri har sett maken til. 

Dette er ikke noe skremmebilde, det er advarsler til mennesker.  Men likesom Gud frelste Noa og hans familie ved Arken, og ikke noe annet, vil Gud frelse dem som frivillig går inn i Guds evige frelse ved forsoningen i Kristus, og ikke noe annet.  Derfor måtte Kristus lide dette, og så gå inn i Guds herlighet for å føre det fortapte mennesket tilbake til Guds herlighet i Kristus Jesus. 

Du kan selv velge din tilstand, enten fortapt eller frelst. 

AAGE SAMUELSEN

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme