Aktuelle artikler

HVILKEN FRIHET?

Fredag, 30. desember 2022

HVILKEN FRIHET?

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPETS NOV./DES. NR. 1981 

 

Vekkeropet«TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIGJORT EDER!»

Gud har skapt alle mennesker med rett til frihet, med en fri vilje, og gitt oss sans til å skjelne mellom godt og ondt.  Men til alle tider har det vært diktatoriske systemer i verden som har tvunget menneskene inn under sin vilje.  Det er gitt gyldne løfter om velstand og goder for dem som vil underlegge seg systemet, men alltid hat, hevn og død over dem som ikke vil legges under tvangssystemer.

Og det merkelige er at menneskene til alle tider har latt seg lokke av disse falske røster som slynger ut sine gyldne løfter om velstand, fred og frihet. 

I årtusener har dette skjedd, og det ser ikke ut som om menneskene kan lære.  Verden lar seg bedra.  Vi kan bare gå til vårt eget lille land.  Vi har jo så mange politiske partier her som overgår hverandre med gyldne løfter, som lover at dersom folk stemmer på dem vil det bli velstand og frihet.  Den månedlige gallupen for de politiske partier avslører to ting: 

1.     Politikernes løfter som ikke holder mål, og …

2.     velgernes vinglete holdning fordi de ikke selv har det klarsynet på hva virkelig frihet og velstand er! 

I grunnloven har vi noe som heter ytringsfrihet og kristendomsfrihet, men det eksisterer bare på papiret.  Du kan ikke ytre deg så som du vil uten å komme på kant med dem som vil herske over deg.  Du må underlegge deg systemets lover og paragrafer.  Hva kristendomsfriheten angår her i landet er det et eneste stort narrespill alt sammen.  Vi kan bare ta et media som NRK, som har vært dirigert og kontrollert av det sosialistiske system, og som nu raser fordi det er dem som våger å overskride systemets tvangsmetoder, og ser sin posisjon og dominans truet.  Men friheten lar seg aldri binde – før eller siden vil den bryte seg nye veier. 

Det er skandaløst det som har vært og blir ut sendt av det de kaller andakt og gudstjenester over radio og TV, som absolutt intet har med frihet å gjøre.  Det er et bedrag å bli påtvunget en lytteravgift til noe som er motbydelig både å se og høre på.  Protesterer en mot dette system, blir en «for ever» blinket ut som en opprører og falsklærer, uten at de som gjør og sier dette har det minste peiling på hva kristendomsfrihet betyr.

At det tvangssystemet vi har levd under i mange år mister gehør i velgermassen bør ikke tillegges velgernes skyld, men selve det sosialistiske systems tvangsmetoder.  Det har i årtusener vist seg at det finnes mennesker med lengsel etter å utfolde seg i den frihet Gud har gitt oss, og aldri lar seg hindre, uansett hvilket diktatorisk system det har vært.

Den fred verden lover er ingen fred. Den velstand verden lover er ingen velstand.  Den frihet verden lover er ingen frihet.  Det står i Guds ord, Matt.: 6, 33: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift.» Og videre i Joh. 8, 36: «Får da Sønnen frigjort eder, da blir i virkelig fri!»

Disse ord; VIRKELIG FRI, vil for alltid bety noe for dem som tror på Kristus.  Ingen politiske partier, uansett gyldne løfter, kan redde verden fra den kommende katastrofe!  Uansett, enten det gjelder kapitalismen eller sosialismen.  Og før politikerne innser at man ikke kan legge friheten i tvangstrøye vil vold og terror, hat og hevn aldri opphøre.  Og uansett politiske systemer vil deres program og handlinger anklage og dømme dem selv.  Det er bare så sørgelig å konstatere at utrykket: «Verden vil la seg bedra» fremdeles er et faktum. 

 

KAN VI VENTE EN VERDENSFRED?

Torsdag, 29. desember 2022

KAN VI VENTE EN VERDENSFRED?

AV AAGE SAMUELSEN

Sendt avisene, mai 1987

jeep 60760 480I tiden etter den 2. verdenskrig har fiendtligheten mellom nasjonene tiltatt mer og mer.  Supermaktene i Øst og Vest har utviklet ødeleggelsesvåpen så i den grad at om en konflikt skulle komme, og våpnene slippes løs, har hverken Øst eller Vest nogen sjanse til å redde seg selv fra katastrofen.
Dette vet regjeringssjefene om.  Det er uhyggelig å se hvordan mistenksomheten mot hverandre skaper en fiendtlighet, og et hat som før eller siden må utløse en eksplosjon. 
 

Utallige anstrengelser er gjort for å skape fred mellom nasjonene, men uansett hvor mye det tales om nødvendigheten av fred,Verdens farligste politikk underskrifter på fredsavtaler, håpet om fred som så snarlig brister, og nu i den senere tid håpet til Gorbatsjovs reformpolitikk (1987 - red.anm.)  virker det som om hele verden er full av kreftbyller.  Så fort de får operert bort en byll bryter det ut en ny.  Ufredens kreftsvulster har besatt menneskeheten.  Selv ikke de som skulle representere fredens evangelium – de kristne – kan skjule sin ufred, rivalisering og antipati overfor hverandre. 

Ser vi på kampen mellom katolikkene og protestantene i Irland (1987 – red. anm.) eller de utallige sekter og menigheter her i Norge, som prediker og forsikrer i fagre taler om sin kjærlighet til sin neste, men som blir så lite praktisert, kan man ikke vente at de samme skal makte å redde en verden som mer og mer nærmer seg avgrunnen.  Når fanatiske dommedagspredikanter av ulike slag brøler ut at dette er Guds straffedom, er det ikke underlig at mennesker får avsky og vemmelse for en gud som står ferdig med tuktens svepe, klar til å slynge den ut over menneskeheten som skjelver av frykt og gru for det som skal komme over jorden. 

Mennesket kan aldri innse at det er de selv – og ikke Gud – som skaper ulykker og straffedom.  Gud har ved skapelsen nedlagt i hvert menneske forståelsen av hva som er rett og hva som ikke er rett, og de kan selv fritt velge hva de vil.  Derfor sier Paulus: «Vi vendte oss hver til vår vei», og profeten Esaias i 57. kapittel, v. 27: «Det er ingen fred for de ugudelige, sier Gud.»  Men så sier også Jesus til disiplene: «Min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder.»  Joh. Ev. 14, 27.Også innen de politiske rekker er det krangel og ufred, enskjønt alle forsikrer at deres program er det beste for velgerne og landet.

I den senere tid har det parti (AP – med Gro Harlem Brundtland som statsminister (1986-1989) – red. anm.) som bedyret ved sine fagre løfter: Å hjelpe de fattige, gi ekstra bevilgninger til syke og gamle, øke lønnen til arbeiderne, bekjempe inflasjonen, begrense utenlandsgjelden, samt en mengde andre løfter, hit inntil ikke klart å innfri noen av dem, snarere tvert imot.  I utlandet har denne politikken skapt en mistillit til vårt land, løfter på papiret krever innfrielse!  De økonomiske vanskeligheter som landet nu har kommet i skyldes kun en feilslått politikk, og gir en tydelig advarsel til dem som kjemper om makten, at vi som synger så vakkert: «Ja, vi elsker dette landet», på selveste frihetsdagen, 17. mai, nu bør bli konfrontert med disse ord som står i 1. Joh. 3, 16: «Elsk ikke med ord eller med tunge, men i gjerning». 

Regjering og statsmenn som skal styre vårt land må aldri glemme at vi er mennesker, og at alle er underlagt forgjengelighet.  Han som skapte oss utvelger oss ikke etter rang, stand eller tittel.  Hos ham finnes ingen personanseelse, han gjør ikke forskjell på noen.  Den som i egne øyne synes å være så feilfri er en like stor synder som den som vet han er en synder og trenger Guds nåde.  Gud spør ikke om hvem du er eller hva du er, men om du selv vil vende om til ham som skaper fred som floden i ditt hjerte, og din rettferdighet som havets bølger.  Han skuer ned over den vide jord for å se om det er nogen som søker ham, og den som søker ham av hele sitt hjerte skal finne ham! 

Det er nemlig denne fred som er holdbar, og som varer i all evighet, og som det ikke finnes noe svik i, intet bedrag eller falske løfter.  Enhver som eier denne fred er den største fredsorganisasjon verden nogen gang har sett.  Det er en slik Gud jeg tror på, som midt i de verste kamper og vanskeligheter til dags dato har hjulpet meg.  Under gråt har han trøstet meg, han har talt til meg i enerom og har sagt til meg: «Når det går nedover, skal du si oppover».  Og når det har gått oppover har han sagt: «Hold deg gjerne til det lave».  Det er han som steg ned til jorden, til de lavere deler, og skapte den fred som verden aldri kan gi.  Ikke ett eneste menneske kan ta ifra meg den visshet at min Gud er en trofast Gud foruten svik! 

 

FALSKE PROFETER

Fredag, 18. november 2022 
Vekkeropet april 1981FALSKE PROFETER
 
AV AAGE SAMUELSEN
KLIPPET FRA VEKKEROPET APRIL 1981 
 
Det som i vekkelsestider – hvor Gud har utrustet og gitt sine tjenere den kraft han lovet – ofte blir ropt ut ifra tilstivnede kirker og menigheters talerstol, som er livende redd for at deres organisasjonsapparat skal gå i stykker, er advarsler mot falske profeter som skal gjøre store tegn og under.
Disse som skal si: «Har ikke vi talt profetisk ved ditt navn?  Utdrevet onde ånder ved ditt navn?  Og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?»  Da skal han vitne for dem og si: «Jeg har aldri kjent eder.  Vik bort fra mig, I som gjorde urett.» (Matt. 7.)
 
Og det er jo klart at hvem forstår ikke dette ord?  Men det stopper ikke med det.  «Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell.»
 
Hvis vi tar hensyn til det første Jesus sier, nemlig det de falske profeter sier til Jesus, så står det hverken noe om at han bekreftet eller benektet det de sa: «Har ikke VI gjort …!» 
Det som kommer frem der viser klart og tydelig motivene for disse profeters virksomhet.  Det var det DE gjorde, og ikke det som skjedde i Jesu navn som ville gi dem rettigheter og adgang til himmelen.  Det var i det hele tatt ikke en eneste tanke om hva Jesus hadde gjort for dem.  Gud gir ikke mennesker sin ære, og heller ikke utskårne bilder sin pris. Svake troende som ikke skjønner dette skriftsted blir livende redde når Guds nådegaver er i virksomhet hos ett eller flere av hans vitner.  Kanskje det er en falsk profet?
Det gjør ingenting om kirkelederen og menighetsforstanderen aldri har opplevet en åndelig vekkelse i sitt hjerte, og selv ikke gjør det som Jesus sier: «Hver den som hører mine ord, og gjør efter dem …!»
 
I en kirke forkynner de barnedåp som grunnlag for sin frelse, som intet har med Guds ord å gjøre.  I et annet kirkesamfunn er både barnedåp og troende dåp inngangen til frelse.  En plass er det ikke så nøye om en blir døpt i det hele tatt, bare de har tungemålsgaven, ber for syke og samtidig ærer legevitenskapen som Guds redskaper. Hva skal man tro på?  Det er et eneste virvar det hele.Tolleren
 
Men når Jesus sier, etter oppstandelsen: «Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de kaste ut onde ånder, de skal tale med tunger osv. …», så går han jo stikk imot det han sier i Matt. 7, etter de skakkjørte pastorers og kirkelederes heseblesende advarsler. 
Jesus har aldri gitt sine nådegaver som adgangskort til himmelen, men han har heller aldri sagt: Vær forsiktig med å ta imot de gaver jeg gir!  «Av nåde er I frelst, og det er ikke av eder selv.» Så i himmelen har disse ordene som de falske profetene sa; «har ikke VI gjort det og det…» ingen gyldighet.
 
I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og det er også han som skal fullføre verket.  Når Gud tar seg ut et vitne er det ikke til menneskers fortjeneste, så at noen skulle rose seg.  Men skulle de nådegaver som Gud har stillet til vår disposisjon stenges ute av menigheten, i frykt for å bli likestilt med de falske profeter, da er våre møter og vår tjeneste for Gud fullstendig hensiktsløs.  For de skal være til oppbyggelse for menigheten, står det.
 
Det står ikke til å nekte at mange har misbrukt gavene, og tatt dem til inntekt for seg selv, som favorisert spesielt av Gud.  Men i Guds øyne, og hans hensikt med nådegavene, er å hjelpe mennesker og ikke sette dem på en høy pidestall som noen veldige helgener.
Den ringeste i Guds rike er den største.
 
AAGE SAMUELSEN 

VEKKELSENS FIRE FASER

Fredag, 18. november 2022
 
Stadig ildVEKKELSENS FIRE FASER
 
AV AAGE SAMUELSEN
KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 3, MARS 1983
 
Begrepet vekkelse har for de fleste ikke nogen annen betydning enn det å se store samlinger, helbredelser og under.  Og så lenge det skjer, da synes alt å være fryd og gammen.  Men det har en langt større og dypere betydning enn akkurat begrepet vekkelse.
 
For å begynne med 1. stadiet: I Ap. gj. 2, fra vers 1 i en gresk oversettelse: «Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet samstemmig i en akkord, på samme sted.»
 
I de tre og et halvt år Jesus var med sine disipler viste han dem hvor lite det var å bygge på for fremtiden alle de tegn og under han gjorde.  Da de stod overfor det som skjedde på Golgata skjønte de ingenting.  Det var full forvirring i disippelflokken.  Mange av dem som var blitt mirakuløst helbredet var heller ikke med og støttet Jesus.  Hvorfor?  Fordi det evige liv ikke er bygget på hva Jesus gjør ved tegn, under og mirakler, men ved én samling på ett og samme sted, i én akkord.
Og det er det Jesus mener i Joh. 17, 24: «Fader! Jeg vil at der hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig være hos mig, for at de skal se min herlighet som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.»
I Ef. br. 4, 3: «Legg vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.»  Og i 4. og 5. vers: «Ett legeme, og én ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall; én Herre og alles Fader, han som er over alle og gjennom alle og i alle.»
 
Men de fleste har dessverre bygget sitt kristenliv på en overfladisk vekkelse, så når prøvelsene kommer, raser hele kristenlivet sammen.
 
Den neste fasen i vekkelsen finner vi i Ap. gj. 4.  Menigheten under forfølgelse, fra det 31. vers og ut: «Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de blev alle fylt med den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. 
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel og ikke én sa om noget av sitt gods at det var hans eget – de hadde alt felles.
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbydet om den Herre Jesu oppstandelse, og det var stor nåde over dem alle.
For det var heller ikke nogen trengende iblandt dem; for alle som eide akrer eller hus, solgte dem og bar frem verdien av det de hadde solgt og la det for apostlenes føtter, og det ble delt ut til enhver efter som han hadde trang til.
Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, det er utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en aker, solgte den og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter.»  Artikkelen fortsetter på neste side ...

STAKKARS GUD! DET ER KRISE I HIMMELEN ...

Fredag, 14. oktober 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Klippet fra Vekkeropet nr. 2 - februar 1984

Der er krise i himmelen.  Gud begynner å dra på årene.  Etter alt det slitet han har hatt i så mange år måtte det før eller siden gi utslag i negativ retning.  Han har måttet holde orden på milliarder av bønneemner, fortvilede skrik og rop fra mennesker som ber i årevis om at Gud må møte dem på sin spesielle måte.  Nå vet jo ikke de som ber hvordan den spesielle måten han vil møte dem på arter seg, men at det er noe spesielt, det er helt sikkert.  Jeg bare skjønner ikke at den krisen ikke har kommet før. 

Først tok han seg ut Israels folk, og der har han jo bare hatt trøbbel.  Gud hadde ikke før vendt seg til dem, og hjulpet dem, så falt de ned i de gamle hjulsporene igjen.  Så kom utskeielsene og avgudsdyrkeriene.  Ja, så gikk det galt igjen da, og så var det å skrike og rope til Gud igjen om hjelp.  Så måtte Gud opp igjen – etter middagshvilen – og gripe inn på en spesiell måte.  Det er klart at slike ting tar på i lengden!  Gud orket ikke høre på det jamret fra millioner av israelitter, så han måtte gripe inn for ikke å miste ansikt overfor fienden.  Det er jo om å gjøre å bevare ansiktet vet du, for hvis ikke får fienden rett til å håne og spotte og si: «HVOR ER EDERS GUD?» 

I 4 000 år slet Gud seg nesten i hjel.  Slikt tar på nervene.  Men så fikk Gud en fin ide som han trodde verden ganske sikkert ville godta: Han sendte sin egen Sønn, og vendte seg til hedningene.  Han var veldig fornærmet på Israel, og sa til dem: «Nå kan dere ha det så godt!  Fra nu av vender jeg meg til et folk som bare venter på min assistanse og hjelp.  Og de vil stå med åpne armer og hjerter og helt sikkert si: Kan du begripe at Israel kunne være å dumme?»   Les mer på neste side ...

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme