Artikkelindeks

Onsdag 2. november 2022 

Peter og JesusPÅ DENNE KLIPPE VIL JEG BYGGE MIN MENIGHET

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 8, SEPTEMBER 1983

Det er vel kanskje ikke mange som tenker over at hele den katolske kirkes eksistens bygger på en villfarelse, og en forvrengning av det Jesus sa til Peter i Matt. 16, 15 da han spurte disiplene: «Men I, hvem sier I at jeg er?»  Og Peter svarte: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus sa da til ham: «Salig er du, Simon, Jonas sønn! For kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.  Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»

Det er jo offisielt kjent at katolikkene påstår at Peter ligger begravet under Romerkirken.   De tror at Peter er den klippen som menigheten skal bygges på.  Men det var ikke Peter som var klippen, det var den Ånd som kunne fortelle hvem Jesus var.  Den Ånd var den samme ånd som Hebr.brevets forfatter var i da han sa: «Klippen! – fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis er han.» 

Det er dette som nu er i ferd med å skje med Israel, ved den Ånd som profeterte gjennom profetene og apostlene.  Når de nu har inntatt sitt land, etter Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob, så kan ikke ett eneste menneske i hele verden forandre på det, uansett hvilken resolusjon som blir foretatt mot Israel i FN.  For likesom klippen Kristus fulgte Israel ut av Egypten, og gjennom havet, følger klippen Kristus nøye med sitt folk i dag, og Herren vil fullføre sitt verk med dem.

Man kan hverken tale eller skrive om dette ut fra gjetninger, det må være i full overenstemmelse med den samme Ånd som har vært over profetene og apostlene; nemlig åpenbaringens Ånd om de profetiske sannheter, som også salmisten sier i Salme 40,3: «… Han satte mine føtter på en klippe» - ikke at Peter var klippen!

Det er dette som er katolisismens store villfarelse.  Gud bygger ikke sin menighet på hva et menneske heter, eller hva han er, men som det står i Salme 18, 32: «… Hvem er en klippe uten vår Gud?»

Det ligger store lidelser foran det israelske folk, ja det er profetert om de grusomheter som ennu gjenstår for Israel.  I Es. 10, 21-22 står det: «En levning skal omvende sig, levningen av Jakob, til Gud den veldige.  For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en levning av det omvende sig…».

Ut ifra Esek. 38 vil Israel bli hjemsøkt av etterkommere av Kam, Noas sønn, som til alle tider har stått Gud imot fordi han alltid er under forbannelsen.  Disse etterkommerne finner vi i Gog i Magogs land, fyrsten over Ros (Russland), Mesek og Tubal.  Jeg tror at flere av de ortodokse og skriftlærde i Israel i dag er fullt klar over at denne profetien – om ikke så lenge –  vil gå i oppfyllelse.   Men deres håp er at Messias snart vil komme som deres konge og leder.  Det gjør han også, men ikke den Messias som Peter profeterte om, men fortapelsens sønn, Antikrist, vil komme og gi seg ut for å være Gud og deres Messias.

Men før dette skjer vil templet stå på den plass som Herren Gud selv har bestemt.  Derfor ser vi også hvor nære Jesu gjenkomst er. Tempelplassen er allerede funnet.  Tempelmodellen er ferdig, og den antikristelige ånd driver Israel inn i den antikristelige regjeringstid; forblindet, som de fremdeles er.

Romerkirken, i sin store forvillelse og villfarelse, blir et lydig redskap under Antikrists regime som vil vare i 3 og ½ år.  Det som skjer i Libanon i dag er ingen tilfeldighet, og det er uhyre interessant å se hvordan Guds profetier bokstavelig talt går i oppfyllelse like for våre øyne.

Kirkenes verdensråd, som består av alle religiøse villfarelser, vil mer og mer få sin innflytelse over menneskene.  Men de som har den Ånd som Peter hadde da han sa: «Du er Messias, den levende Guds Sønn», og som er selve fundamentet for vår tro, lar seg aldri rokke fra denne åpenbaringens bastante klippe.  De har sine trosøyne på Ham som sa: «Jeg skal ingenlunde slippe eder, og ingenlunde forlate eder.»  Og Klippen som fulgte dem som hadde hjertets opplyste øyne var den samme Klippe som fulgte Israel ut av trelldommen.   

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no