Artikkelindeks

Publisert lørdag 6. februar 2021

SPEKULASJONER OM JESU GJENKOMST

AV AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet – september 1980

De utallige prekener og bøker som er sendt ut over hele verden om Jesu gjenkomst har skapt både soveputer og fortvilelse i manges hjerter.  Det er jo en kjent sak at det finnes tallrike spekulanter, som er spesialister i egne øyne, i forutsigelser av Jesu gjenkomst.  Det er likesom Bibelen ikke teller for dem hva Guds ord sier.  Spesielt Paulus 2. brev til Tess. har vært et yndet og spekulativt emne for mange predikanter.

Men Paulus begynner i kap. 2: «VI BER EDER BRØDRE, VEDKOMMENDE VÅR HERRE JESU KRISTI KOMME, OG VÅR SAMLING MED HAM, AT I IKKE SÅ SNART MÅ LA EDER DRIVE FRA SANS OG SAMLING, ELLER LA EDER SKREMME, HVERKEN VED NOGEN ÅND ELLER VED NOGEN TALE ELLER VED NOGET BREV, LIKESOM DET SKULLE VÆRE FRA OSS, SOM OM HERRENS DAG STOD FOR DØREN ...».  Videre: «… LA INGEN DÅRE EDER PÅ NOEN MÅTE: FOR FØRST MÅ FRAFALLET KOMME, OG SYNDENS MENNESKE ÅPENBARES, FORTAPELSENS SØNN …».

Allerede på den tiden var det oppstått spekulanter som var taletrengte og hadde skrivekløe, og som kom med skremmebilder til de troende, og det ser ut som de har sine arvtagere i fleng i dag.  Jesus selv visste ikke når tid han skulle komme, han bare oppfordret sine til å våke og be.  Og i det 3. kap., vers 5: «OG HERREN STYRKE EDERS HJERTER TIL Å ELSKE GUD, OG TIL Å VENTE PÅ KRISTUS MED TÅLMODIGHET.»  Han har gitt oss klare tegn på tiden for hans komme, men aldri dagen eller timen.

Når han sammenligner Noas tid, og Lots tid, med tiden for hans komme, kommer det klart frem der hva som gikk forut for vannflommen, for Sodomas og Gomorras ødeleggelse, og tiden før Jesu gjenkomst.  Vannflommen kom ikke overraskende på Noa, og heller ikke Sodomas ødeleggelse på Lot.  Og det vil heller ikke komme overraskende på de fem kloke jomfruer.  Likesom Noa og Lot fikk klare advarsler om hva som ville skje etter Noa og Lots redning, har vi fått klare signaler om hva som vil skje med denne verden etter brudens redning.

Det er de som bestemt hevder at de kristne skal gå gjennom den store trengsel under Anti-Krists terrorvelde, men det finnes ingen støtte for det i Guds ord, tvert imot!  I kap. 2, vers 7: «FOR LOVLØSHETENS HEMMELIGHET ER ALT VIRKSOM, BARE AT DEN SOM NU HOLDER IGJEN, SKAL RYDDES AV VEIEN, OG DA SKAL DEN LOVLØSE ÅPENBARES.»  Altså der ser vi hva som går forut før Anti-Krist åpenbarer seg: Og det er «det som holder igjen, som skal ryddes av veien.»  I dansk oversettelse står det: «Det som ligger midt i veien blir tatt bort».

Det er mange ting som forteller bruden at hun aldeles ikke får oppleve Anti-Krist-tiden.  Blant annet at det er absurd å tenke seg at en som vil inngå ekteskap vil tillate andre å mishandle hans kommende brud uten å løfte en finger for å redde henne, og siden komme med erklæringer som: «det var fordi jeg elsket deg at jeg lot deg mishandles på det groveste». En annen ting som vil være et meget klart forvarsel for Jesu snare komme er hva som kommer til å skje før han kommer.  Det er sammenligningen med Noas og Lots tid og tiden i dag.  Det er ikke graderingen av synder, for det har det alltid vært, og vil også komme til å bli, men det er det lille ordet: Lovløshet.  Paulus sier i Rom. 4, 15: «MEN HVOR DET IKKE ER NOGEN LOV, ER DET HELLER INGEN OVERTREDELSE». Der hvor det ikke er noen synd er det heller ingen nåde.  Og videre i Rom. 7, 7: «JEG KJENTE IKKE SYNDEN UTEN VED LOVEN».  Det er den tiden hvor mennesket vil avskaffe samvittighetens lov, for at Kristi nåde ikke skal komme til sin rett.  Derav kommer uttrykket: Det syndefrie menneske, som avsetter Kristus som menneskets redningsmann.

Og vi skal legge merke til at når vannflommen kom, så står det: «de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle».    På den tiden, og Lots tid, så tok de til ekte, gav til ekte, og de åt og drakk fordi demonene hadde besatt deres hjerter med begjærlighet etter denne verden.  Og det er den ånd som ter seg virksom i vantroens barn i dag.  De kan leve under navnet kristen, de ærer Gud med leppene, men hjertet er langt borte.  De har antatt kristennavnet som en slags forsikring for ettertiden, men likesom de ikke visste på Noas tid om de fryktelige følger av vantroens ånd, så vet de heller intet om følgene av den ånd som luller dem inn i falske forhåpninger.  Men Johannes sier i sitt 1. brev, kap. 2, vers 20: «I HAR SALVELSE AV DEN HELLIGE, OG VET ALT».

Vi har også et annet sikkert tegn på Jesu snare komme, som i grunnen er hele verdens klokke, og det er Israels tilbakevendelse til sitt hjemland.  Uten at vi skal ta tid til lange utredninger om dette, kan vi bare konstatere at det er en av de sterkeste advarsler om at en verdensbegivenhet er i ferd med å inntreffe: Brudens bortrykkelse fra en verden som er i ferd med å åpne sin favn for historiens største og mest brutale hersker: Anti-Krist.

Dette behøver man ikke å spekulere i, det som er forutsagt i Guds ord går i oppfyllelse dag for dag.  Det er midnatt!  Og det Johannes ropte på øen Patmos: «KOM HERRE JESUS, KOM SNART!», vil bli sterkere og sterkere fra en brud som har gjort seg rede, og som er syk i sitt hjerte av lengsel etter sin elskede.

Når det er skjedd «DA SKAL DEN LOVLØSE ÅPENBARES (…) OG HANS KOMME SKJER, EFTER SATANS KRAFTIGE VIRKSOMHET, MED ALL LØGNENS MAKT OG TEGN OG UNDER, OG MED ALL URETTFERDIGHETENS FORFØRELSE FOR DEM SOM GÅR FORTAPT FORDI DE IKKE TOK IMOT KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN, SÅ DE KUNNE BLI FRELST.»  2. Tess. 2, 8-10.

De sterkere og sterkere tendenser til avkristning i verden kommer som en følge av menneskets trang til å hevde sine egne lover, for derved å kunne gå sine egne veier slik at deres synd ikke blir hindret av Guds lov.  For det siste et menneske nødig vil møte er; den lov som avslører deres synd, og da selvfølgelig ikke grove eller mindre synder, men synd FORDI DE IKKE TROR!  På hva?  På ham som kom med nåden og sannheten!

Og likesom ropet på Jesu tid tiltok høyere og høyere blant folket: «Bort med denne!», vil ropet stige mer og mer mot den sanne Kristus-forkynnelse fra de hellige: «Bort med disse, disse som ligger midt i veien og hindrer lovløshetens tidsalder!»

Derfor, det eneste vi kan gjøre i dag er å våke og be! «HAN KOMMER SNART!» AMEN. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme