Artikkelindeks

Publisert 6. mars 2016

DU HAR HJULPET MIG TIL RETT OG DOM

«GUD HJELPER DE UNDERTRYKTE TIL SIN RETT»  Salme 146, 6-7

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr, 6 - juni/juli 1983

Gud blir gjort så liten og maktesløs blant de fleste i dag fordi de danner seg et vrangbilde ut fra sine menneskelige svakheter.  Det er helt feil å tro at Gud deler vårt syn, - og deltar i våre svakheter.  Derfor blir de åndelige resultater så små, fordi de bygger sin tro på sin egen hjelpeløshet.  Hvis Gud kommer oss i møte, så gjør han det for å hjelpe oss ut av vanskelighetene og ikke delta med dem.

Når det ofte blir forkynt fra talerstolen at: «… Vi har ingenting å forlange, vi må bare finne oss i lidelser, prøvelser, vanskeligheter og dø med dem …», da er det ikke Guds Ånd som taler gjennom slike personer.  Vi er Guds barn, og i og med lydigheten mot Kristus, - ved dåpen i vann, - er det vår rett å få den Hellige Ånd til pant i våre hjerter – som bevis på at vi er Guds barn – ved å bli døpt i den Hellige Ånd og ild med tunger som tegn.  Det er disse rettigheter som de fleste av Guds barn har glemt å ta ut og benytte.

Når vi er gjort til et tempel for den Hellige Ånd har Jesus aldri gitt oss den Hellige Ånd for at den skal bryte i stykker templet, men for at den skal gjøre tjeneste i et fullt restaurert hellig tempel.  Den skal gjøre den tjenesten for oss som Jesus sa: «Han skal ta av mitt og kunngjøre eder.» Han skal bringe Kristi herlighet med seg inn i templet, og la de åndelige kostbarheter som alle ni nådegaver, og åpenbaringer til kunnskap om Kristus, komme frem i en sterkere grad enn i tabernaklet i ørkenen.  Da alle forordninger – etter Guds Ord – var fullført, og ypperstepresten Aron salvet gikk inn i tabernaklet og gjorde tjeneste for Gud, til en renselsesprosess for seg og hele folket, - når alt var fullført i detaljer etter Guds vilje, - fylte Guds herlighet hele tabernaklet.

Dette var bare et forbilde på det som skjedde ved Jesu død og oppstandelse, og som når vi – ved tro – gir ypperstepresten adgang til å gå inn i et tempel som ikke er gjort med hender, vil fylle hele Guds tempel, som er inne i oss, med sin guddommelige herlighet og oppstandelse.  Det er ikke bare vår rett at dette templet er i orden etter Guds plan, det er også hans ansvar å se til at templet ikke forfaller ved at sykdommer uhindret får trenge seg inn å ødelegge templet; men det er vår rett at vi ved hans sår har et fullt restaurert tempel som han kan fylle med sin overjordiske herlighet.

Det er den Hellige Ånds kontinuerlige oppgave å se til at templet er i sin skjønneste orden, og at vi synger og leker yndig i våre hjerter for Herren med lovsang og takksigelse.  Hvorfor skal vi la djevelen få fritt spillerom og innbille oss at det er Guds vilje at vi skal lide og ha det vondt?  Eller sitte under forkynnelser som mer forsvarer sykdommer, leger og medisiner enn helbredelse ved hans sår?  Helbredelse er vår rett i det testamentet han etterlot til sine arvinger.  Når vi gir Gud rett i dette sier Gud som er vår far: «Vær så god, alt mitt er ditt!»

Det jeg skriver her er noe jeg selv har erfart i alle de år jeg har vært frelst.  Det er med denne erfaringen jeg også med tyngde og overbevisning kan bringe budskapet til tusener på tusener, i full forvissning om at Herren er med og stadfester Ordet med de medfølgende tegn.  Derfor: Ta ut dine rettigheter!  AMEN!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no