Artikler

Torsdag, 10. mars 2022 

Av AAGE SAMUELSEN

Datert 22. november 1983 og sendt avisene. 

aage turnhallenHele verden er grepet av frykt.  Statsmenn i alle land skjelver og engster seg for det som skal komme over jorderiket.  Men Guds visdom sier i Ordspr. 1, 33: «Men den som hører på mig, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for ulykke.»  Den som kjenner sin Gud og sin Bibel ser lenger enn de største statsmenn og vitenskapsmenn, og har et grunnfestet syn på den tid som nu er og den tid som komme skal.  Jesus sa til sine disipler: «Mange profeter og konger har attrådd å se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det i hører, og har ikke fått høre det.»

Når vi ser inn i Guds ord om fremtiden er det mye som skal skje før jordens endelige tilintetgjørelse, og vi vet at den frykt som nu råder over hele verden er ikke fra Gud. Paulus sier i 2. Tim. 1, 7: «For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 

Samtidig som verden skremmes med atomkrig, er det også i dag en gylden tid for forkynnere av ulike slag.  De benytter anledningen fra prekestolen til å komme med sterke skremmebilder for et publikum som fra før er grepet av angst og fortvilelse.  De kommer med falske profetier om dommedag, ja endog fastsetter de tid og årstall som selv ikke Jesus vet. 

Da Noa bygget arken kom folket til ham og spurte: «Hva skal du bruke arken til?»  Og Noa svarte: «Den skal jeg bruke i en kommende vannflom som vil ramme hele jorden.»  Men de trodde ham ikke.  Derfor står det også om alle menneskene på jorden som ikke trodde på det Noa holdt på med: «De visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle.» 

De fleste tror ikke på noe av det vi holder på med i dag, men vi vet at likesom vannflommen kom vil også dommen komme på den ytterste dag da hele jorden skal brennes opp ved ild.  Men før dette skjer er det mange ting som skal skje.  Bl.a. vil verdenshistoriens største mirakel skje: JESUS SKAL KOMME IGJEN for å løfte alle sine hellige opp til den store høytiden i himmelen.  Da skal alle de døde i Kristus gå ut fra sine graver med et herliggjort legeme, og alle de som da LEVER – i troen på Kristus – skal forvandlet i ett nu, og skal sammen med alle de som er stått opp i fra gravene rykkes i skyer opp i luften for å møte verdenshistoriens største fyrste og konge: Kristus Jesus. 

De skal innta staden med de faste grunnvoller som Gud er byggmester og skaper til.  Og her er ordet som stadfester dette, jeg siterer fra 2. Tess. 2, 1 (en egentlig rett oversettelse fra grunnspråket som er utgitt på dansk); Paulus skriver her om Kristi motstander og motstykke: «Han som skal hovmode sig overfor alt som heter Gud og kristendom, så han driver det så vidt at han vil sette sig selv på Guds plass og trone, og proklamere sig selv som Gud, men før det skjer er det en makt – i vet, hva jeg hentyder til – som holder ham i sjakk, så han ikke kan manifestere sig før hans tid kommer.  Anarkiets mysterium er allerede aktivt, men det er én som ennu bremser det, så lenge ikke han selv er blitt skaffet av veien.»

Altså dette vil skje først etter at de kristne er tatt bort fra jorden, og da kommer Antikrist inn på arenaen.  Men så lenge alle de som holder frem budskapet om Kristus, forkynt ved den Hellige Ånds kraft er her på jorden, kan ikke ett menneske utløse en atomkrig.  Selv ikke tyrannene fra Moskva.  Men når de kristne er tatt bort vil Antikrist regjere i 3 og ½ år her nede. Han er en inkarnasjon av selveste Satan, og under hans regjeringstid vil det bli et terrorvelde som verden aldri har opplevd maken til. 

Selv herskerne i Moskva vet at den dagen de utløser en atomkrig er deres fremtidsplaner med verden tilintetgjort.  Men at de vil drive menneskeheten inn i den dypeste fortvilelse ved sine hensynsløse trusler, er det ikke tvil om.  De vil legge sine slagplaner og sitt opplegg med alle mulige midler mot Guds eiendomsfolk, Israel, for å knuse dem.  Det taler Guds ord klart om.  Men selv ikke Antikrists inntreden i verden kan tidsbestemmes.  Vi vet bare at når de kristne, som er fylt med den Hellige Ånds kraft er borte fra jorden, vil Antikrist innta plassen i Guds tempel i Jerusalem og gi seg ut for å være Gud selv, og vil forføre Israel.   Artikkelen fortsetter på neste side ...

Det endelige slaget i Harmageddon kommer da Kristus skal holde oppgjør med alle sine fiender; hærmassene fra Ros (Russland) og alleKommunismens grav deres forbundsfeller som profeten Esekiel profeterer om i Esek. 38, 2-6: «Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, spå imot ham! Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.  Persere, Etiopere og Puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm.  Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden, og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig.»

Da skal Jesus igjen komme til jorden for annen gang med alle sine hellige for å holde dom.  Igjen siterer jeg den danske oversettelsen: «Da vil Jesus komme, og atomisere Antikrist, med et eneste åndepust, og gjøre ham til intet, bare ved synet av sin Majestet når han viser sig.» 

Dette bør være en advarsel til alle de som går for å være kristne, men som bedrar seg selv, for bare det som nu skjer viser hvor nære vi er Jesu gjenkomst.  Det bør også være en advarsel til alle dem som ler og ryster på hodet av de som tror at det vi holder på med er fantasier og hysteriske innbilninger.   Og til dere som forkynner evangeliet med spekulative skremmebilder, og som ikke har Guds ord som støtte: Dere burde tie helt stille! 

Samtidig vet vi at denne verden til slutt skal brennes opp ved ild, da selveste himmel-legemene, fundamentet for hele vår eksistens, det elementære, altså elementene skal komme i brann.  Da vil hele universet brennes opp.  Det er den endelige dommedag. 

Den dag de hellige er borte fra jorden vil hele verden få vite det gjennom massemedia, med kjempeoppslag i avisene og hysteriske rapporter i radio og TV.  Dette vil lukke munnen på spotteren og lamme dem som foraktet de hellige; de som holdt ut i forfølgelser, hån, spott og lidelser for sin barnslige tro på Bibelens sannheter.  Ingen vet dagen eller timen da dette vil skje.   Selv ikke Jesus vet det!  Som han sa til sine disipler: «Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.» 

Så lenge vi er her før Jesus kommer, må du ikke regne oss for å være noen nikkedokker som bukker og skraper for alt og alle, og så ber om unnskyldning for at vi er frelst.  Vi frykter ikke trusler fra noen kant, hvor de enn kommer fra.  Det bør være klinkende klart for alle.  Vi er den største autoriteten som Gud har plassert på jorden, men samtidig elsker vi syndere til frelse, og arbeider intenst for å få med så mange som mulig.

JESUS KOMMER MEGET, MEGET SNART!