Søndag – 1. påskedag, 4. april 2021

SPØRSMÅL TIL AAGE SAMUELSEN FRA KRISTENRUSSEN I BERGEN 

Hentet fra Maran Ata bladet nr. 6. juni 1965

«Til Aage Samuelsen 
Skien
 

Kjære bror i Herren!

Kristenrussen i Bergen vil, i likhet med tidligere års kristenruss, også i år gi ut en egen russeavis.  Mellom annet innhold har vi planer om en enquête angående den Hellige Ånd.  Vi har tenkt å stille en del spørsmål til noen kjente personer, gi det hele en ramme, og et verdig oppslag og presentere det hele på like fot med det andre stoffet.  Avisen vil få et utpreget kristent innhold.

Det ville glede oss meget om De ville ta del i denne enquêten vår.  Vi lover selvsagt å ta inn i avisen Deres svar uendret slik De avgir det.  Det er svært om å gjøre for oss å få Maran Atas og Deres syn med som en kontrast til det herskende syn på den Hellige Ånd.  (Helst ikke over 300 ord.)

Her er spørsmålene:

1.     Hva tror De om den Hellige Ånd?  Kan vi gjøre oss noe bilde av den?  Hva vet vi om den?
2.     Hva tror De folk flest tror om den Hellige Ånd? (Forestillinger).
3.     Hvorfor taler forkynnere flest så sjelden om den Hellige Ånd?
4.     Hvorledes viser den Hellige Ånd seg i dag? (Tungetale, inspirasjon)?
 

Da avisen skal gå i trykken omkring den 12. mai ser vi oss nødsaget til å be om Deres svar så snart som mulig, i alle fall før 30. april.  Vi er klar over at dette er svært knapp tid, men det skyldes forhold som vi ikke er herrer over, og derfor må vi dessverre be om å få svar så snart.

Dersom De hadde et bilde eller en klisjé av Dem som De tror vi ville kunne bruke, ville vi være svært takknemlige for å få det tilsendt samtidig.  Eventuelle portoutgifter vil De selvsagt få dekket.  På forhånd hjertelig takk.

For Kristenrussen i Bergen

Magnar Kartveit» 

---------------------------------------- 

SVAR FRA AAGE SAMUELSEN 

«Herr Magnar Kartveit 

Takk for Deres brev og tillit i spørsmål om mitt syn på den Hellige Ånd.  Da det er mange meninger om den Hellige Ånd, er det en glede å gi folket opplysning om hva Maran Ata lærer om den Hellige Ånd.  Håper det blir et tilfredsstillende svar. 

Aage Samuelsen 

HVA ER DEN HELLIGE ÅND OG HVA GJØR DEN

Spørsmål 1:

Den Hellige Ånd er den tredje personen i Guddommen.  Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.  Disse er ett, ikke én.  Den gjør ingenting uten i overensstemmelse med Faderen og Sønnen.  Han var med fra begynnelsen da Gud skapte himmel og jord.  Og Gud sa: «DET BLIR LYS, OG DET BLEV SÅ.» Faderen – Sønnen – den Hellige Ånd.  Den Hellige Ånd var begrenset i sin gjerning på patriarkenes og profetenes tid inntil Sønnen Jesus kom, hva også profeten Joel gir til kjenne i kap. 3, 1. «OG JEG VIL UTGYDE AV MIN ÅND OVER ALT KJØD I DE SISTE DAGER …».

Spørsmål 2:

Det teller så lite hva folk mener, eller hvilken forestilling de har, om den Hellige Ånd.  Den må oppleves! 

Spørsmål 3:

Fordi så få forkynnere har opplevet den Hellige Ånd etter Guds ord. Den Hellige Ånd opplever man ikke i omvendelsen, heller ikke i troendes dåp. 

Først omvendelse, så dåp i vann, så den Hellige Ånds dåp.  Ap. gj. 2, 38 

I Kornelius’ hus, Ap. gj. 10, tok de imot Ordet som ble forkynt, ånden falt, og beviset på det var tungetalen som fulgte.  Lydigheten mot Peters befaling ble etterfulgt ved at de døpte seg i vann. Disse tre hovedsakelige handlinger følger alltid den handlende tro:

Omvendelse ved tro.
Dåpen ved troens lydighet.
Åndens dåp med tungetale som tegn.

Filips forkynnelse i Samaria ble mottatt av folket.  De ble løst, omvendte seg, døpte seg i vann.  Peter og Johannes kom ned og la hendene på dem så de kunne få den Hellige Ånd.  Dette beviser at ingen har fått den Hellige Ånd i omvendelsen, som mange mener.  Henviser til Ap. gj. 2, 1-4 og 38: «OMVEND EDER, OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SKAL I FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE!»  Legg merke til ordet «SÅ» - Ap. gj. 8, 15., 10, 45-46., 19, 1-6. 

Spørsmål 4:

Den Hellige Ånd viser seg i troens gjerninger som på Jesus og apostlenes tid.  Den tvinger seg ikke inn på noen.  Joh. Åp. 22, 17: «… DEN SOM VIL, HAN KOMME OG DRIKKE LIVETS VANN UFORSKYLDT …».  Den Hellige Ånd er i Bibelen benevnt som en due, Matt. 3, 16.  Som vin, Joh. 2, 9-10.  Som levende vann, Joh. 7, 38-39.  Som sannhetens Ånd, som Talsmannen, som leder og veiviser, lærer og giver. Joh. 14, 16-26.  Som olje, Matt. 25, 4-8.

Denne lignelse om de ti jomfruer viser at de dårlige jomfruer manglet det som kunne gjøre dem i stand til å møte brudgommen, nemlig olje (den Hellige Ånd).

Det er den Hellige Ånd som på Jesu befaling gjør tegn, under og mirakler, og får folk til å prise Gud i løste tunger, men som blir spottet av så mange i dag.  Men Jesus sa til dem som spottet den Hellige Ånds gjerning: «SYND IMOT DEN HELLIGE ÅND BLIR ALDRI TILGITT».  Vær derfor forsiktig med å spotte det dere ikke har kjennskap til. 

Aage Samuelsen