Publisert 14. mai 2023

HVA TALLET 3 STÅR FOR

AV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET MARS 1981 

Det har i her i landet, i de siste årene, vært en lære som hevder at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er en og samme person.  Det er likeså meningsløst som å si at 1 og 2 og 3 er samme tall.  Hva skal vi da med 2 og 3?

Når to inngår ekteskap blir de ett, men det vil ikke si det samme som at de to er en og samme person.  Når Jesus sier at jeg og Faderen er ett, så sier han ikke en og samme person. Når Jesus steg opp fra Jordan så kom det en røst ifra himmelen som sa: «Dette er min Sønn, i hvem jeg har velbehag.» Hvis den røsten kom ifra Jesus, da måtte han jo være buktaler.

Men Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre personligheter, og ikke en.  Hvorfor sa Jesus: «Jeg skal sende talsmannen til eder», hvis Jesus og talsmannen var den samme person?  Hva skulle han da til himmelen å gjøre, og sende en annen i sitt sted?

En slik lære finner ingen som helst støtte i Guds Ord. 

Tallet 3 går stadig igjen både i Det gamle og Det nye testamentet.  Vi kan ta Abraham, Isak og Jakob. Da Abraham skulle ofre sin sønn, så står det: «Og da de hadde gått tre dagsreiser så fikk de se offerhaugen Moria.» Det peker hen på Jesu død og oppstandelse på den tredje dag.

Da Josva skulle dra over Jordan, sa han til folket: «Lag i stand reisekost, for om tre dager drar vi inn i landet.»

Dersom de tre dagene, som her er nevnt, var en og samme dag så er det en like skrullete påstand som å si at Fader, Sønn og den Hellige Ånd er en og samme person. 

Da dronning Ester skulle ha audiens hos kongen står det at på den tredje dag gjorde hun seg rede, salvet seg og kledde seg i høytidsklær, hun skulle møte Kongen. 

Da det var bryllup i Kana, så skjedde det på den tredje dag, og det var på den tredje dag at vannet ble forvandlet til vin.

Det peker hen på det som Jesus sa etter oppstandelsen: «Omvend eder (på den ene dagen) og enhver av eder la sig døpe i Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse (den andre dagen), så skal I få den Hellige Ånds gave (den tredje dagen)

Og det er det Satan vil ha bort, for han er livende redd for den tredje dagen.  Det var nemlig på den dagen han ble beseiret.  De som bare har opplevd den første dagen får alltid lov til å være i fred for Satan.

Det er mange, de fleste kristne som kaller seg frelst, som bare har opplevd den første dagen.  Vi har også dem som har opplevd den andre dagen, og blitt døpt i vann, men som ikke kan tro seg inn i den tredje dagen, dem kan også Satan tolerere, men i det de tror seg inn i den tredje dagen, og får den Hellige Ånds kraft over seg, blir de en levende kraft mot Satans åndehær i himmelrommet. 

Da Peter fikk et syn om duken som ble senket ned ifra himmelen fikk han høre en stemme som sa: «Ta og slakt og et».  I den duken, som etter de fire hjørner ble senket ned, var det alle slags dyr, både urene og rene.  Men Peter sa: «Nei Herre, jeg har aldri spist noe urent»!  Da sa Gud til ham: «Det jeg har renset skal ikke du gjøre for urent.»

Og duken ble senket tre ganger ned ifra himmelen, og ble så tatt opp til himmelen igjen.

Alltid står tallet tre gjennom hele Bibelen som et mektig bevis på at Fader, Sønn og den Hellige Ånd ikke er én person, men ett. 

Og når vi kommer til Staden, det nye Jerusalem, vil vi igjen bli minnet om treenigheten.  For i Stadens fire hjørner er det tre porter. Og når vi kommer til himmelen skal vi ikke møte Gud som Jesus, eller Jesus som Gud, for når Jesus fòr opp til himmelen, så satte han seg ikke ved siden av seg selv, men ved Faderens høyre hånd.  Og når han sendte den Hellige Ånd på pinsefestens dag, var det ikke han selv som kom, men den Hellige Ånd. 

Vår person består av legeme, sjel og ånd. Alt i naturen vitner om, og forteller oss om, treenighet.  Ett hvilket som helst tre består av barken, selve treet og sevjen. 

Hvordan en slik lære kan oppstå i et menneskes hjerte, om at Fader, Sønn og den Hellige Ånd er en og samme person, er likeså villfarende som læren til Jehovas Vitner, adventistene, mormonere og alle andre villfarende lærer.

Når man er tom for åndelig åpenbaring får slike villfarelsesånder fri adgang inn i hjertene.  Derfor er det om å gjøre å få oppleve Åndens åpenbaring til kunnskap om Kristus, og hjertets opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp vi er kalt til.

Kommer nogen annen og forkynner et annet evangelium enn det jeg har forkynt, sa Paulus, han være forbannet.  Det er klare toner, og bør være en advarsel for hver eneste troende.

Det er også noe som i dag kaller seg den karismatiske vekkelse, som har gjort dåpen i vann til noe uvesentlig.  Den slags lære er like farlig som de forannevnte.  Det gir Satan fritt spillerom til å tilintetgjøre den del av Gud Ord som er det mest vesentlige for å komme inn i den tredje dagen, nemlig å bli begravet med Kristus ved dåpen til døden.

Hva skal de oppstå ifra, når de ikke er blitt lagt ned i noe?  Det er det samme som å være enig i den djevelske lære; barnedåpen, som for evig har Gud dom over seg. 

Det står om den Hellige Ånd at han skal veilede eder til hele sannheten.  Det var Det Røde Hav som ble egypternes grav, men Israels redning.  Når Israel skulle inn i Løfteslandet – ved Josva – måtte de over Jordan.  Skal vi oppleve Guds velsignelse så må vi gjøre som han sier.  Nogen annen vei finnes ikke.  Han er Veien, Sannheten og Livet!

Derfor sier Jesus: «FØLG MIG!»