Artikkelindeks

Fredag, 4. mars 2022 

DEN KLARE BASUN 

Av AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet – februar 1981 Aage basun

Fra Guds side har evangeliet aldri vært tåkelagt.  Heller ikke har den Hellige Ånd, gjennom profeter og apostler, talt et utydelig språk eller laget et skurrende evangelium.  Røsten har vært klar og tydelig for at mennesket aldri skal ta feil av det Gud sier. 

At evangeliet har vært et anstøt for de fleste har aldri hindret Gud fra å tale på en klar og tydelig måte.  Hans arm har alltid vært hevet til velsignelse for den som følger hans ord. 

Det er profetenes og apostlenes klare toner som er skyld i at vi kan følge den samme vei som den de selv vandret på den tiden.  Om ikke Enok hadde mottatt klare syner og åpenbaringer om den kommende verdenskatastrofe, og overlevert dem til Noa, ville heller ikke Noa kunne bygget en vantro-tett frelse for seg og sitt hus.  Likeså alle de de hellige, som opp gjennom tidene til dags dato har stått frem med Åndens klare basun, og forkynt et vantro-tett evangelium til frelse for seg og sitt hus. 

Det er sørgelig å erfare at de som kaller seg enten prester eller predikanter står frem med et evangelium som er full av vantro, og som aldri får Guds velsignelse over seg.  De som blåser i Åndens klare basun må være fylt av den Hellige Ånd for at basunen skal gi en klar lyd, så folket kan gjøre seg rede til oppbrudd.

Opp gjennom tidene har Gud tatt seg ut vitner, fylt dem med den Hellige Ånds kraft, så de uforferdet – uten hensyn til mennesker og djevler – med sine sølvtrompeter har blåst så tydelig og klart at fiendens murer har falt på samme måte som Jerikos murer falt, når Josva og hans folk, i tro til Herren, marsjerte rundt Jeriko. 

Det er bedrøvelig å se hvordan det ene samfunn etter det andre leker kristendom, og fullstendig misforstår Gud.  Indremisjonen er ikke lenger indremisjon, med evangeliet om himmel og helvete.  Frelsesarmeen er ikke lenger en frelsesarme.  Baptisten er ikke lenger dåpsforkynner.  Metodisten, som i begynnelsen skaket og ristet store deler av verden, er kun et vokskabinett.  Pinsebevegelsen, med de underfulle erfaringer og Åndens mektige kraft over seg, har visnet hen i materialismens favntak.  Den klare evangeliske tonen har mer og mer visnet hen. Den er blitt et arnested for dyktige organisatorer og religiøse spekulanter.  Dens forkynnere er blitt, som det står i Es. 56, 10: «Stumme hunder som ikke kan gjø.» 

Det er tragisk å måtte innrømme at de gamle trospredikantene, som med sin klare basun stod frem på talerstolen i pinsebevegelsen under Åndens kraft og salvelse, ikke er blant oss lenger.  Hvor er etterfølgerne?

Mengder av «pjatt-predikanter» figurerer i avisen – som trospredikanter – men som heller burde ta seg et realt mannfolkarbeid.  Og det er enda mer bedrøvelig å se det forvirrede folket vimse hit og dit for å høre på disse tullinger av noen predikanter.  Ingen er voksne for å si dem opp i ansiktet at de burde holde seg hjemme.  Kun et mektig Åndens vær kan stoppe slike matpredikanter. 

Apostlene stod uforferdet frem for massene, uten hensyn til høy eller lav, og med basunens klare toner forkynte omvendelse fra synden, fra helvetes hesligheter.  «La eder døpe i vann …» - uten å tolerere fariseere, skriftlærde og datidens presteskap«så skal I få den Hellige Ånds kraft som gave.»

Egenkjærligheten forsvant for nestekjærligheten.  Alt religiøst skrammel og skrot brant opp.  Den Hellige Ånd var menighetens vaktmester, så fienden skalv av redsel.  Vi er så nære Jesu gjenkomst at det er absolutt nødvendig å bli så fylt med den Hellige Ånds kraft og visdom så all uhumskhet, falskhet, hykleri, baktalelse og sladder kan forsvinne fra menighetens midte. 

Ingen er mer pinsevenn en det den Hellige Ånd gjør deg til.  Et navn er nede teller ingenting i himmelen.  La fienden rase, la den legge råd opp om utryddelse av ildvitnene.  Frykt ikke!  Men blås for folket evangeliets klare toner og himmelens hærskarer skal leire seg rundt sitt folk.  Englene vil åpenbare seg i deres midte, og Herren går foran sitt folk med løftet arm! 

Satan skjelver ikke for bedehus, kirker, kirkekor og klokkeklang, men for fattige syndere frelst av nåde, og fylt med den Hellige Ånds kraft og visdom – som løfter Åndens skarpe sverd og blåser i basunen.  For dem skjelver hele helvete.

Guds ild vil brenne i slike hjerter som ikke blåses opp om Herren gjør storverk i deres midte.

Hvorfor oppstår slike retninger og forkynnelser som godtar alle slags lærer?  Og som unnlater å gå den veien som Jesus har banet?  Fordi kjødelige spekulanter driver handel med menneskesjeler.  Predikanter som allierer seg med barnedøpere, ja endog med den katolske kirke hvis hender gjennom århundrer er dyppet i menneskeblod, og som har forårsaket uhyrlige lidelser, ja endog ved sin falske lære har ført millioner på millioner av fattige sjeler til helvete, gjør seg selv skyldig i deres onde gjerninger. 

Hvorfor hadde den første tids menighet fremgang, og vokste?  Fordi den Hellige Ånd var veiviseren og læreren og dominanten iblant dem.

Hvorfor var pinsevekkelsen en vekkelse i stadig bevegelse i begynnelsen?  Fordi den Hellige Ånd ledet dem, og frelste sjeler i tusentall, og tok seg ut ringe vitner fra ølsjapper, rennesteinen, fra arbeidsplasser og fylte dem med den Hellige Ånd.  Deres evangeliske basun hadde klarer toner. 

Jeg har en 100 % visshet i mitt hjerte at Norge nu vil oppleve en skakende vekkelse, hvor Herren vil slynge ut ildtunger over jorden, og skarer vil søke til steder der hvor evangeliets klare toner lyder imot folkemassene. 

1981 vil, for Norges vedkommende, bli et vekkelsens merkeår.  Tusener vil falle på kne og rope til Gud om frelse.  Tusener på tusener av syke vil få oppleve helbredelse, ikke ved mystiske såkalte helbredelsespredikanter, men ved evangeliets klare budskap: «Ved hans sår ER vi helbredet!» 

Hør, du som leser dette; Ånden maner deg til å be, ikke innholdsløse, kjedelige bønner med sjeliske skrik og tårer, men et hjerterop: «FRELS SYNDERE, GJØR STORVERK IBLANT OSS, FØR DU KOMMER OG HENTER OSS.  AMEN!»

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme