Maran-Ata-bladet-juni-1960Lørdag, 22. april 2017

Klippet fra Maran Ata bladet juni 1960

Dette kom frem på et møte i Festiviteten i Skien senhøstes 1959:

BUDSKAP I TUNGER OG TYDNING:

«Ja, jeg har plantet mitt ord i ditt hjerte, du som enda ikke er frelst, jeg har gitt deg ordet mitt, og det skal virke slik at en dag vil du komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  For jeg ønsker ikke at du skal gå fortapt, men jeg vil at du skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  Jeg har sett deg, du lengtende sjel, som har bedt innfor mitt åsyn i enerom, som enda ikke har tatt i mot meg.

Du er redd for å bekjenne for menneskene at du har bedt til meg, men jeg har sett deg der du har lagt på ditt leie, og du har sagt i ditt hjerte: «Jeg ønsker å gi mitt liv til deg».  Dagene heretter er ikke så mange.  Derfor, når du hører min røst, da lukk deg ikke til, men åpne ditt hjerte for meg.  Bekjenn det fritt for folkene, og jeg skal bekjenne deg innfor Faderens engler.

Det er forferdelige ulykker som forestår i verden i dag, og millioner av mennesker skal gå inn i det evige mørke.  Og dersom du ikke omvender deg da vil du bli en av dem.  Mange ting skal ryste verden og det skal skake menneskene opp i den nærmeste fremtid. Og folkene skal engste seg når hav og brenninger bruser.  Og de skal se ulykkene som velter over jorden.  Men du, om du tar i mot meg, så skal ikke ditt hjerte engste seg, men du skal ha en fred som floden.  Ditt øye skal ikke være vendt mot denne verden, men imot den kommende verden, og derfor vil ditt hjerte og din sjel ha ro.»

PROFETISK TALE:

Og se, sier Herren.  Det jeg taler i denne stund er ikke menneskeord, men det er drevet av min Hellige Ånd.  Og jeg vil opplyse hver eneste en om at forferdelige ting forestår.  Og når det skjer så skal du vite at jeg har sagt deg det på forhånd.  Og du skal minnes det jeg har talt i denne stund, at rike etter rike skal rystes, og de skal skjelve og det skal høres om krig her og der.  Menneskene skal skake i sitt indre.  De skal rope i fortvilelse.  Hungersnød og jordskjelv skal velte over landene.  Pest på pest skal komme, men til deg mitt barn som har søkt tilflukt hos meg, skal ikke uhyggen nå til ditt indre.   For om ditt utvortes menneske går til grunne så skal du ikke engste deg, for du har en bolig i himmelen som jeg skal løfte deg hjem til.  Men lengt ikke etter den dagen da hele folkeslag skal blåses bort, men lengt etter den dagen som skal åpenbare meg i skyen.  For mitt komme er nær forestående.

Kan I ikke se tidenes tegn?  Kan I ikke se det profetiske lys som skinner i denne mørke verden?  Da jeg har ført mitt eiendomsfolk tilbake til det land som jeg lovet dem.  Da jeg talte til min tjener Abraham og forkynte at han og hans ætt skulle innta landet, og ingen skulle vriste det fra dem, men jeg skulle gi det til odel og eie.  Og jeg forkynte min venn Abraham at den som forbanner deg, ham skal jeg forbanne, men den som velsigner deg skal jeg velsigne.  Og har I ikke sett at de som har stått mitt eiendomsfolk imot har jeg blåst bort ved min ånde, sier Herren.  Mange skal reise seg imot mitt lille eiendomsfolk, og de skal kringsette Jødeland i de siste dager, og i raseri mot mitt folk forsøke å innta landet.  Men likeså fort som de reiser seg skal de falle.  For de som rører ved mitt eiendomsfolk, de rører ved min øyensten.  Og det er meg, Herren, som har all makt i himmelen og på jorden.  Og ingen skal kunne stå seg mot meg for se jeg gjør hva jeg vil.  Og ingen skal kunne drive mitt verk tilbake.  Og det som skjer i disse dager, sier Herren, på den politiske fronten, det er det profetiske ord som går i oppfyllelse.

Hedninger skal kringsette mitt folk i de siste dager.  Mange av mine eiendomsfolk skal gå til grunne, men jeg skal levne en liten rest av Juda stamme og jeg skal ta hånd om dette folket og jeg skal gjøre dem til fyrster i denne verden.  Og snart skal jeg komme og hente min blodkjøpte brud.  Nu er snart tiden inne da frihetens klokker skal ringe for deg, løft derfor eders hoder oppad.  Frykt ikke for det som vil komme over jorderiket.  Men vær rede, vær rede hver stund.

La ikke dine klær bli smittet av denne verden.  Og la ikke ditt hode fattes olje. Men stå rede, tvettet i mitt blod, - og salvet ved min Hellige Ånd, - så skal jeg – når jeg kommer i sky – forvandle deg i ett nu og rykke deg ved min Hellige Ånds kraft hjem til de evige boliger.

Nu er tiden snart inne.  Jeg kommer meget, meget snart.

Kan I ikke se det, mine barn?  Fall med for mitt åsyn.  Be til mig og tilbe mig.  Jeg skal frelse syndere rundt eder, men be til meg.  Tilbe mig i ånd og sannhet.  Bli fylt av min Hellige Ånd, sier Herren.  For jeg har bestemt å fylle eder i de siste dager, og gjøre eder til mine vitner.  Denne verden skal dryppe av blod og av trusler og redsler.  Men se, for det folk som forventer mig skal forløsningens dag komme, og jeg skal løfte eder inn i det evige herlige rike.  AMEN!