Artikler

Lørdag, 30.april 2016

Pinsebevegelsen har godtatt paven som «kristen leder», - de ønsker fellesskap med Den norske Kirke, og tungetale er ikke lenger essensielt viktig i bevegelsen. Dette står å lese flere steder på nettet, og de såkalte kristne gjør ingen motstand.  Det er intet opprør å spore noe sted!    

Den eneste som hadde kraft, styrke og mot nok – i Gud – til å avsløre hvor langt fra det opprinnelige levende evangeliet Pinsebevegelsen (og andre religiøse bevegelser) er fraveket, var Aage Samuelsen.  Les hva Aage skriver i artikkelen nedenfor.  

Red.

BRUKER SATAN PREKESTOLENE SOM ANGREPSBASE?

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 4, april 1982.

messeopptredenVi har så lett for å undervurdere og bagatellisere Satans planer for å hindre det fulle evangeliet i og nå frem til folkemassene, men også den snedige måten han arbeider på.  Vi kan aldri forstå hans fremgangsmåte om vi ikke har fått oppleve den Hellige Ånds kraft.  Paulus sier i 2. Kor. 2,11: «FOR VI ER IKKE UVITENDE OM HANS TANKER».  Helt ifra den dagen Satan overlistet Eva på sin listige måte har han gått frem på nøyaktig samme måte ved å mistenkeliggjøre det Gud har sagt og hva Gud mener med sitt Ord.  Han var jo en av overenglene og vet nøyaktig hvordan himmelen er, men også helvete som er beredt for Satan og hans åndehær.  Det er denne tvilen – om det Gud har sagt – som fører millioner på millioner inn i evighetens fortapelse.

Men det som er så rystende ved Satans fremgangsmåte er at kirker og menigheters prekestol som regel er en ypperlig angrepsbase mot mennesker, - med tvilen og vantroens evangelium som våpen.  Nå kan kanskje mange innvende mot dette og si at vi har dyktige bibellærere osv., osv., men det er jo bare nonsens å tro at Satan lar seg stoppe av dyktige bibellærere som er grundig inne i Guds Ord.    Jeg vil spørre:

  • Er de kommet lengre enn Eva og Adam før fallet?  Og hvorfor falt da Eva, - hvis hun var kommet lengre enn nutidens dyktige bibellærere?

De var jo skapt i Guds bilde.  De kjente Gud bedre enn de kristne gjør i dag.  De visste mer om Guds hemmeligheter og om fremtiden.  Når Jesus sa om den Hellige Ånd i Joh. 16 at «HAN SKAL OVERBEVISE OM SYND, RETTFERDIGHET OG DOM» … og så sier han: «OM SYND FORDI DE IKKE TROR PÅ MIG!»  I dag ser det ut som om bibellærere, predikanter og prester vet mer enn den Hellige Ånd.  De vil ikke ta imot den Hellige Ånds kraft, og derved blir de et ypperlig element og en angrepsbase for Satan med et forvrengt evangelium.  Satans hensikt er å skape forvirring, tvil og vantro.

Legg merke til den forkynnelsen som nu eter mer og mer om seg: At vi kan være like godt frelst om vi IKKE er døpt.  Men da vil jeg spørre:

  • Hvorfor tviholder de så fast ved den såkalte barnedåp?

Den karismatiske vekkelsen, sammen med «Oase», er i grunnen ikke et nytt evangelium, - det er det samme som Satan kom til Eva med: «HAR GUD VIRKELIG SAGT?»  Derved hadde tvilen sådd sine røtter og åpnet lukene som flommet – og fremdeles flommer – over hele verden i all sin heslighet.  Er det enkelt å komme inn i Guds rike,  ved å gråte litt, bøye kne og anta navnet kristen?  Hva skal vi da med hele det gamle og det nye testamentet?  Med alle dets advarsler, rettledning og veiledning?  Hvorfor står det at vi skal stå i mot Satan og hans listige angrep?  Det er nemlig hans hensikt å vanne ut evangeliet med disse enkle ord: «HAR GUD VIRKELIG SAGT?»  Det er ikke nødvendig med det, - og det er ikke nødvendig med det, - og da er det til slutt ikke nødvendig med noen ting.

Både forkynnelsen fra prekestolen og forsamlingen er blitt som en gjennomhullet sil for vantroens budskap.  Det er bare den Hellige Ånds veiledning og opplysning som kan tette igjen for tvil og vantro.  Dersom Noa skulle være åpen for tvil og vantro, så var det ikke nødvendig å bygge arken slik Gud hadde sagt.  Men Gud hadde sagt at han skulle tette igjen alle sprekker i arken med bek, så ikke «van(n)troen» skulle trenge inn til alle dem som var i arken.  Vi vet at Johannes sier: «JESU KRISTI GUDS SØNNS BLOD RENSER FRA ALL SYND!» Renser – ikke renset!  Det er et bevis for at blodet er i sirkulasjon, og det er det bare i dem som lever!  For at menigheten skal leve må det også være en levende sjel.   Adam ble ikke levende, og hans blod ikke i sirkulasjon, før Gud blåste livets Ånd inn i hans nese.  Og menigheten ble ikke levende, og Jesu blod ikke i sirkulasjon, før Gud blåste livets Ånd inn i menigheten på pinsefestens dag.

Budskapet ble heller ikke levende før det var i overensstemmelse med det Jesus selv hadde sagt til dem. «GÅ UT I ALL VERDEN OG FORKYNN EVANGELIET FOR ALL SKAPNING, DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST.»  Det er nemlig dette budskap som tetter for all vantroens forkynnelse, og som de aller fleste av dem som har antatt navnet kristen tar anstøt av, og som Satan vil ha fjernet fra troens budskap.

Vokt deg for disse predikanter – som for å vinne tilhørere og tilhengere – bagatelliserer troendes dåp, - og som forkynner et klissent kjærlighetsevangelium og forfører tusener på tusener med sitt falske evangelium, - de som alltid trykker på: «Det er ikke dåpen som er det avgjørende, det er frelsen i Kristus», sier de.  Men hvilken Kristus?  Jo, han som sa: «DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST!»

Det er slike predikanter, som med sin buktende forkynnelse glir inn i alle slags kirkesamfunn, en forkynnelse som appellerer til tårer og knefall, og som intet anstøt har i seg.  DET KAN IKKE ADVARES STERKT NOK MOT SLIKE SPEKULANTER SOM FOR VINNINGS SKYLD DÅRER FOLKS HJERTER, LIKESOM SATAN DÅRET EVAS HJERTE!  Og her er Eva et bilde på endetidens menighet.  Det var Evas hjerte som Satan dåret, - ikke Adams.  Det er menighetens hjerte som Satan nu dårer, fordi han vet han har liten tid.  Intet av det Gud har sagt kan gjøres ugyldig.  Alt hva han har sagt er nødvendig til frelse for vår sjel.  Lukk døren for nutidens klisne kjærlighetspredikanter som er den største fare og den største hindring for troens vantrotette budskap.  «DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST!» Resten kjenner du.

Vår Bibel av i dag forteller i grunnen lite om de hemmeligheter som de første mennesker på jorden kjente til.  F.eks. en mann som Enok, - «SOM VAR I HIMMELEN OG LÆRTE SIG SKRIVEKUNSTEN AV GUD», - for at han skulle skrive ned det han hørte og så både om datiden og fremtiden.  Disse skriftene skulle han overlevere til sin familie og etterslekten.  Skriftene ble bevart og gjemt i huler ved Dødehavet, og i 1950-årene ble de funnet.  Disse skriftene åpner en helt ny verden i Guds plan med og for menneskene, og avslører i detaljer hva som skjedde før og etter fallet, - om hvorfor Satan falt: Det var i sjalusi mot mennesket som ble skapt i Guds bilde.  Om hvordan Enok talte til Noa om vannflommen, hvordan Gud ved den begravde alt kjøtt.  Det er derfor Satan og demonene hater troendes dåp.  Barnedåpen er et resultat av demonenes narrespill med menigheten.

bibelsk daapNår vi konfronterer Satan og demonene med den bibelske dåp, konfronterer vi dem også med begravelsen og oppstandelsen med Kristus, - i lydighet mot det Jesus sa: «DEN SOM TROR OG BLIR DØPT…!»  Satan og demonene skjelver for en slik forkynnelse; at Kristus lever i dem som gjør presis det han har befalt.  Og det er på den forkynnelsen at Guds ild faller, og det er den forkynnelsen som kan få vantroforkynnelsen (det som ikke er så nøye) på vikende front.  Dersom vi ikke regner med at Satan vil latterliggjøre og tilintetgjøre troens forkynnelse, vil heller ingen gjøre seg rede til kamp, men blir kastet omkring av ethvert lærdoms vær.  Troens evangelium, som Kristus har overlevert oss – med sine befalinger – er bastant, resolutt og konsekvent.  Det bøyer ikke av hverken til høyre eller venstre, og gir oss en klar innsikt i hele Guds frelsesplan med mennesket, og gir oss et like tydelig bilde av det som Paulus forkynte: «DET ER ÉN HERRE (kun én), det er ÉN TRO (kun én), og ÉN DÅP (kun én). Det som er utenom det er fra Helvete, - uansett hvor fint man pakker det inn!

Den aktivitet som Satan har satt i gang i de religiøse rekker er kun avledningsmanøver fra sannheten og troens evangelium om Kristus, som før allting var skapt var utpekt som sonoffer for det fortapte mennesket som lot seg dåre av Satan til å tvile på det Gud hadde sagt, og derved ble en åpen kanal for syndens heslighet som trenger igjennom til alle mennesker.  Og det er bibelopplysning og kunnskapen om Kristus som fattes hos dem som har antatt navnet «kristen», men som ikke vet hva som tjener til deres beste.  Fariseerne og de skriftlærde hang narrekappen over Kristus som henger på korset, det samme gjør menigheten i dag.  De religiøse frykter ikke en Kristus som henger på korset, men HAM som ble begravet og stod opp igjen på den tredje dag!

Satan og demonene frykter en menighet som er begravet med Kristus ved dåpen til døden, og har stått opp igjen med ham for å leve et helt nytt liv.  Det er også den menighet som sykdomsmakter skjelver for, - så bare skyggen av en slik menighet faller på de syke gir det dem øyeblikkelig helbredelse.  Så i stedet for – lik Maria – som trodde at Jesus var urtegårdsmannen hun møtte i haven, får vi et møte med den oppstandne Kristus.

Det er denne Kristus som stilte maktene og myndighetene i himmelrommet avslørende til skue, og som seiret over dem i kraft av sin død og oppstandelse.  Derfor gir jeg deg en advarsel: LYTT ALDRI TIL «DET-ER-IKKE-SÅ-NØYE-PREDIKANTER», MEN LYTT TIL DET KLARE EVANGELISKE BUDSKAP SOM IKKE GÅR PÅ KOMPROMISS MED EN ENESTE RELIGIØS DEMON! 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme