Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 6 - juni/juli 1985

vekkeropet_6_85Til alle tider har dette vært et ømtålig emne som en helst ikke skal tale eller skrive for mye om, fordi som enkelte sier: Det skaper bare strid! Men strid er nettopp det evangeliet er.

Jesus sier i Joh. 17, 21. "AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT, LIKESOM DU, FADER, I MIG, OG JEG I DIG, AT OGSÅ DE MÅ VÆRE ETT I OSS, FOR AT VERDEN SKAL TRO AT DU HAR UTSENDT MIG." I Ap. gj. 4, 32 står det: "MEN HELE FLOKKEN AV DEM SOM VAR KOMMET TIL TROEN HADDE ETT HJERTE OG EN SJEL ...".  Og i Ef.br.4, 3:  "... LIKESOM I OG ER KALT MED ETT HÅP I EDERS KALL; EN HERRE, EN TRO, EN DÅP OG EN GUD OG ALLES FADER ...".

Dette er så langt fra tilfelle i de forskjellige sekter, kirker og menigheter i dag. De taler hvert sitt språk. Med andre ord: En Babelsk forvirring, som skaper store spørsmålstegn hos verden. Når Paulus skriver i Ef. brevet 4 at det er en Herre, en tro og en dåp bør man i grunnen ikke være så veldig åndelig for å forstå at Satan opererer fritt blant de religiøse, med oppspinn, løgn og villfarelse som de religiøse ledere fullt ut aksepterer. Når det gjelder spørsmålet om dåp, må vi en gang for alle sette et stempel på barnedåpen: DEN ER FRA HELVETE! Det finnes ingen frelse i barnedåpen, og den har aldri hatt støtte fra den treenige Gud. Når konfirmanten (som betyr utlært) må gjenta det dåpsløfte som spedbarnet aldri har gitt, og ugudelige foreldre blir pålagt å lære barnet opp i Gudsfrykt, forteller det bare om det spillet som Satan driver med teologene. Han lærer dem å forkynne et forvirringens budskap.

Den første menighet holdt fast på læren, brødsbrytelsen, samfunnet og bønnene. Hvilken lære? Jo, læren om brødsbrytelsen som minner enhver om hvilken vei Jesus måtte gå. Og den som tror på ham må gå den samme vei, nemlig opp på korset med all vår synd, sykdom og plage. Hans legeme ble brutt i stykker for at vi - som var brutt i stykker av Satan - skulle få full helbredelse og restaurering.

De fleste av dem som kaller seg kristne i dag aner ikke hva som ligger i brødsbrytelsen. De tar det som en seremoniell handling uten å vite betydningen av den. Den minner oss også om Kristus som er seierherre over demonene i himmelrommet. Og hans seier er, dersom vi går inn i denne lære, vår seier! All annen lære enn denne har intet med Gud å gjøre. De holdt fast ved samfunnet, og Jesus sier i Joh. 17: "JEG VIL AT I SKAL VÆRE ETT, LIKESOM FADEREN OG JEG ER ETT." Det er ingen uenighet i denne lære. Jesus sa: "BARE HVA FADEREN VISER MIG, DET GJØR JEG." Og her kommer igjen det Pauls sier i Ef. brevet: "EN HERRE, EN TRO ...", hvilken tro? Troen på den vei Jesus måtte vandre. Han sier til sine: "FØLG MIG!" Det er altså ikke troen på kirker, sekter og menigheter som Jesus spør etter, men han sier i Luk. 18: "MON OM JEG FINNER TROEN NÅR JEG KOMMER IGJEN?" Det er ikke engang spørsmål om kirker og menigheter, men om TROEN.

Når det gjelder brødsbrytelsen så burde du ete ordene som står i Es. 53,5: "VED HANS SÅR HAR VI FÅTT LÆGEDOM." I dag hyller man legevitenskapen som om den skulle vært utsendt fra Gud. Det har den aldri vært, og kommer heller aldri til å bli. Er ikke menneskene født på ny tilhører de den ugudelige skare, og er de født på ny burde de holde seg borte fra legevitenskapen og til det Jesus betyr for vårt legeme: "VED HANS SÅR HAR VI FÅTT LÆGEDOM." Ikke miks dette sammen med en hel del sprøyt som Satan lærer. Apostelen Johannes sier i sine brev: "OG DETTE ER DEN SEIER SOM SEIRER OVER VERDEN: VÅR TRO!" Paulus sier til menigheten i Galatien: "I UFORSTANDIGE GALATERE! HVEM HAR FORGJORT EDER, I SOM HAR FÅTT JESUS KRISTUS MALT FOR ØINENE SOM KORSFESTET?" Og i kap. 1, 6-7: "JEG UNDRER MIG OVER AT I SÅ SNART VENDER EDER BORT FRA HAM SOM KALTE EDER VED KRISTI NÅDE, TIL ET ANNET EVANGELIUM, SKJØNT DER IKKE ER NOGET ANNET; DET ER BARE NOGEN SOM FORVIRRER EDER OG VIL FORVRENGE KRISTI EVANGLIUM."

For den som tror på det Jesus har sagt har det aldri vært noe stridsspørsmål, det oppstår først når de ikke vil godkjenne hans klare tale. Hva menighetene og kirkene forkynner i dag er:

1. "Vi er alle syndere og synder hver dag i tanker, ord og gjerninger". Men i Matt. 4, 17, Mark. 1, 4, Luk. 3, 3 og Ap.gj. kommer dette ord igjen: "OMVEND EDER!" Fra hva? Fra forvirring!

2. "Vi skal ikke forkynne stridsspørsmål, særlig når det gjelder spørsmål om dåp." Det har alle menigheter blitt enige om i fellesmøtene, også Pinsevennene har underskrevet på dette. Igjen kommer ordet: "OMVEND EDER, OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE." Dette står fast og har aldri vært noe stridsspørsmål for dem som tror. De som hevder det beskylder Fader, Sønn og den Hellige Ånd for å være uenige i det de før har besluttet. Da har Guds rike kommet i strid med seg selv, og det som står om Gud at han ikke kan lyve.

Det religiøse sirkuset forvirrer hele verden. I Kor. 2, 14 står det: "ET NATURLIG MENNESKE TAR IKKE IMOT DET SOM HØRER GUDS ÅND TIL." Men i Joh. 1, 12-13 står det: "ALLE DEM SOM TOK IMOT HAM, DEM GAV HAN RETT TIL Å BLI GUDS BARN, DEM SOM TROR PÅ HANS NAVN; OG DE ER FØDT IKKE AV BLOD, HELLER IKKE AV KJØDS VILJE, HELLER IKKE AV MANNS VILJE, MEN AV GUD." Det må den Hellige Ånd til som Jesus sier i Joh. 14, for og "VEILEDE TIL HELE SANNHETEN". Derfor sier han også i Joh. 20,22: "TA IMOT DEN HELLIGE ÅND!" Han skal veilede eder til hele sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Det er nødvendig, - ikke bare å lese Bibelen, - men også å forstå den ved den Hellige Ånds veiledning. Hvis ikke vil hele folket ta seg ut veiledere i hopetall. Filip sa til Hofmannen: "SKJØNNER DU DET DU LESER? HOFMANNEN SVARTE: HVORLEDES SKULDE JEG KUNNE DET, UTEN AT NOGEN VEILEDER MIG?" Og Hofmannen, som leste Esaias 53, ble veiledet av Filip som var full av den Hellige Ånd, og Hofmannen ble så overbevist at han sa til Filip: "SE, HER ER VANN; HVAD ER TIL HINDER FOR AT JEG BLIR DØPT?" Altså måtte det stå om dåp i Esaias 53! Og det finner du i det 9. vers: "DE GAV HAM HANS GRAV BLANDT UGUDELIGE, MEN HOS EN RIK VAR HAN I SIN DØD, FORDI HAN INGEN URETT HADDE GJORT, OG DET VAR IKKE SVIK I HANS MUNN." Derfor må også vi begraves med ham ved dåpen til døden, oppstå med ham, og leve et helt nytt liv. Dette gjorde Hofmannen, og han dro sin vei med glede og jubel.
Et annet evangelium enn dette er direkte underslag av Guds ord, og underslag vil bli straffet: "HVEM ER HUN SOM KOMMER OP IFRA ØRKENEN (denne verdens ørken) STØTTENDE SIG TIL SIN ELSKEDE." Amen!