Torsdag, 7. mars 2024
 
HVA BIBELEN LÆRER
KLIPPET FRA MARAN ATA-BLADET NR. 10 – 1963
 
FRELSE:
 
Bibelen sier at ALLE har syndet og fattes Guds ære.  Rom. 3, 23.
I denne stilling er ingen velbehagelig innfor Gud, men er under fordømmelsen evig skilt fra Gud og den evige salighet.
Men Gud har gjort det mulig for menneskene å bli reddet. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.  For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»    Joh. 3, 16-17.  «Den som tror på ham, blir ikke dømt …»  v. 18.
Det fremgår klart og tydelig når vi leser vår Bibel at intet menneske kan frelse seg selv gjennom gode gjerninger.  Heller ingen kirke kan frelse, - KUN JESUS.  Gjennom troen på ham får vi syndenes forlatelse, og blir født på ny gjennom Guds ånd.  «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.»  Rom. 10, 13.
 
DÅP I VANN:
 
«Den som tror og blir døpt skal bli frelst.»  Mark. 16, 16.  Dåpen inngår som et moment i nytestamentlig frelsesopplevelse.  Jesus la stor vekt på dette da han sendte sine disipler for å forkynne evangeliet.  «Omvend eder og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn …». Ap.gj. 2,38.  Vi kan ikke gå forbi denne sannhet, den må være med.
Det er ikke spørsmål om en barnebestenkelse, det er helt fremmed for Guds ord, men en dåp som betyr hel neddykkelse i vann.  Paulus taler om det i Rom 6, 3-4 som en begravelse med Kristus, for å oppstå med ham og vandre i et nytt levnet.
Forkast ikke Guds ord i denne sammenheng, men ta det slik det står.  Se viktigheten i denne handling fordi det ligger en rik velsignelse i den.
 
DÅP I DEN HELLIGE ÅND:
 
«For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.»  Alle mennesker som har opplevet gjenfødelsens under og dåp i vann, er innbefattet i dette løftet.  Det er ikke på grunn av gode gjerninger eller dine egne forutsetninger at du får oppleve oppfyllelsen av den Hellige Ånd, nei, det er en gave som mottas i tro.  Jesus sa til disiplene: «Bli i Jerusalem inntil dere fra høyden blir ikledd kraften.»
Denne kraft måtte apostlene ha for å kunne være effektive i sin tjeneste som sjelevinnere.  Hvor meget mere trenger da ikke du, som er kristen, å oppleve denne kraft i ditt liv for å være en Jesu disippel.  «Men I skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner …».  «De begynte å tale med tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.»  Ap.gj. 2, 4.  Les også artikkelen: Kan man være åndsdøpt uten å tale i tunger? - Side 10 (faktuellarena.no)
 
GUDDOMMELIG HELBREDELSE
 
Guddommelig helbredelse er noe Bibelen taler om.  Esaias sier: «Ved hans sår har vi fått lægedom.»  Esaias 53, 5.  Peter skriver i sitt første brev: «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, HAN VED HVIS SÅR I ER LÆGT.»  Peter 2, 24.
Jesus tok på seg våre synder og sykdommer i sin død på korset, i vårt sted for at du og jeg skulle bli fri.  Han fullbyrdet et forsoningsverk som gjelder både ånd, sjel og legeme.
Etter sin oppstandelse åpenbarte han seg for disiplene, og han sa til dem: «Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, på syke skal de legge sine hender og de SKAL bli helbredet».  «Troens bønn skal reise opp den syke.»
 
JESU GJENKOMST:
 
Bibelen taler også om at Jesus skal komme igjen.  «Denne Jesus som er opptatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare opp til himmelen.»  Ap. gj. 1, 11.  Budskapet om Jesu gjenkomst er høyst aktuelt nå.
Like sikkert som Jesu første komme, etter Guds løfte, skal han komme annen gang.  Skarer av mennesker venter ham.  Gjør du det?  Gjør deg rede.  Når han kommer, henter han bare de som hører ham til.  MARAN ATA!